Literárny klub Čriepky

 
    

Slovenské centrum PEN ako jedno zo stoštyridsiatich šiestich centier (tvoriacich najväčšiu spisovateľskú organizáciu na svete P.E.N. International v sto dvoch štátoch a na piatich kontinentoch, ktorá združuje básnikov, esejistov, románopiscov, prekladateľov, literárnych teoretikov, dramatikov i scenáristov a podporuje intelektuálnu spoluprácu i porozumenie medzi literátmi bez ohľadu na ich politické či iné názory) začalo v roku 2016 realizovať   s finančným príspevkom Fondu na podporu umenia projekt Literárne kluby, ktorý nadväzuje na niekoľkoročnú činnosť literárneho klubu Čriepky, pôsobiaceho pri Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach vďaka aktívnej  knihovníčke Jany Mrázovej.
Klub vytvára priestor na vzájomnú konfrontáciu prozaických a poetických textov začínajúcich autorov z regiónu pod dohľadom odborných garantov – básnika Dalimíra Stana, prozaičky a prekladateľky Vladimíry Komorovskej a odnedávna aj básnik
a Ireneya Baláža, členov SC PEN, ktorí sa v každomesačnom hodnotení pravidelne striedajú. Spisovatelia si kladú za prvoradý cieľ vychovať kvalifikovaných čitateľov a v neposlednom rade ich inšpirovať k tvorivosti, keďže hodnotia literárne práce členov  klubu z jazykovej, štylistickej a kompozičnej (formálnej) i obsahovej (prípadne žánrovej) stránky a poskytujú im cenné praktické rady aj uvádzaním vhodných jazykových prostriedkov (synoným, homoným, paroným, antoným, prípadne kalambúrov) obohacujúcich slovnú zásobu.
Literárny klub Čriepky,
ktorý združuje milovníkov písaného slova a literatúry, vznikol v apríli 2008 s cieľom podchytiť a odborne usmerniť mladých ľudí  regiónu, ktorí sa venujú literárnej tvorbe či už poézii, alebo próze, aby sa mohli profesionálne vyvíjať a svojou tvorivou činnosťou priviesť do knižnice deti i mládež ako potenciálnych čitateľov, resp. inšpiratívne pôsobiť na mladú generáciu, že sa oplatí vziať knihu do rúk. Klub každé tri mesiace navštevuje spisovateľka a prekladateľka Vladimíra Komorovská, tajomníčka Slovenského centra PEN, a básnik Ireney Baláž. Na stretnutiach členov klubu sa pravidelne zúčastňuje aj básnik Dalimír Stano, naturalizovaný Košičan.