Literárny klub Čriepky


    

Slovenské centrum PEN ako jedno zo stoštyridsiatich šiestich centier (tvoriacich naj
väčšiu spisovateľskú organizáciu na svete P.E.N. International v sto dvoch štátoch a na piatich kontinentoch, ktorá združuje básnikov, esejistov, románopiscov, prekladateľov, literárnych teoretikov, dramatikov i scenáristov a podporuje intelektuálnu spoluprácu i porozumenie medzi literátmi bez ohľadu na ich politické či iné názory) začalo v roku 2016 realizovať   s finančným príspevkom Fondu na podporu umenia projekt Literárne kluby, ktorý nadväzuje na niekoľkoročnú činnosť literárneho klubu Čriepky, pôsobiaceho pri Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach vďaka aktívnej  knihovníčke Jany Mrázovej.
Klub vytvára priestor na vzájomnú konfrontáciu prozaických a poetických textov začínajúcich autorov z regiónu pod dohľadom odborných garantov -- básnika Dalimíra Stana, prozaičky a prekladateľky Vladimíry Komorovskej a odnedávna aj básnik
a Ireneya Baláža, členov SC PEN, ktorí sa v každomesačnom hodnotení pravidelne striedajú. Spisovatelia si kladú za prvoradý cieľ vychovať kvalifikovaných čitateľov a v neposlednom rade ich inšpirovať k tvorivosti, keďže hodnotia literárne práce členov  klubu z jazykovej, štylistickej a kompozičnej (formálnej) i obsahovej (prípadne žánrovej) stránky a poskytujú im cenné praktické rady aj uvádzaním vhodných jazykových prostriedkov (synoným, homoným, paroným, antoným, prípadne kalambúrov) obohacujúcich slovnú zásobu.
Literárny klub Čriepky,
ktorý združuje milovníkov písaného slova a literatúry, vznikol v apríli 2008 s cieľom podchytiť a odborne usmerniť mladých ľudí  regiónu, ktorí sa venujú literárnej tvorbe či už poézii, alebo próze, aby sa mohli profesionálne vyvíjať a svojou tvorivou činnosťou priviesť do knižnice deti i mládež ako potenciálnych čitateľov, resp. inšpiratívne pôsobiť na mladú generáciu, že sa oplatí vziať knihu do rúk. Klub každé tri mesiace navštevuje spisovateľka a prekladateľka Vladimíra Komorovská, tajomníčka Slovenského centra PEN, a básnik Ireney Baláž. Na stretnutiach členov klubu sa pravidelne zúčastňuje aj básnik Dalimír Stano, naturalizovaný Košičan.


Stretnutia členov klubu v roku 2015

22. 1. 2015

12. 2. 2015

22. 4. 2015

26. 5. 2015

17. 6. 2015

29. 10. 2015

25. 11. 2015


Stretnutia členov klubu v roku 2016

27. 1. 2016

24. 2. 2016

30. 3. 2016

27. 4. 2016

25. 5. 2016

29. 6. 2016

26. 10. 2016

23. 11. 2016

21. 12. 2016


Stretnutia členov klubu v roku 2017

25. 1. 2017

22. 2. 2017

26. 4. 2017

31. 5. 2017