Pravidlá ochrany osobných údajov -- informácie pre čitateľov

Pravidlá ochrany osobných údajov – informácie pre čitateľov /dotknuté osoby/

 

PREVÁDZKOVATEĽ:        Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
ADRESA:                               Štefánikova 20, 071 01  Michalovce           
IČO:                                       31297757

(ďalej „ZKGZ v Michalovciach“)

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach si váži svojich čitateľov a vysoko rešpektuje ich súkromie. Preto pokladáme za dôležité a  nevyhnutné oboznámiť vás o tom, ako postupujeme  pri  spracúvaní vašich osobných údajov.

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný oboznámiť, poskytnúť a sprístupniť  informácie týkajúce sa ochrany a spracúvania osobných údajov dotknutej osobe.Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. My sme sa tak rozhodli urobiť prostredníctvom našej webovej stránky.

 Pri ochrane osobných údajov postupujeme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z  27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V súlade s vyššie uvedeným nariadením,  zákonom o ochrane osobných údajov a s naším Knižničným a výpožičným poriadkom  platí v knižnici:

 

a)    Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach je prevádzkovateľom knižnično-informačného systému VTLS Virtua,  v ktorom sú spracúvané osobné údaje používateľov knižnice (dotknutých osôb).

b)    Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia čitateľov a bádateľov pre potreby ich identifikácie, evidencie a realizovania výpožičiek, a taktiež evidencie sankčných poplatkov v súlade so zákonom č. 126/2015 Z. z.  o knižniciach v súvislosti s poskytovaním knižnično-informačných  služieb.

c)    Pre splnenie uvedeného účelu spracúvania osobných údajov knižnica využíva zmluvného sprostredkovateľa:

.Slovenská národná knižnica v Martineso sídlom Nám. J.C. Hronského 1, Martin  - technologický sprostredkovateľ systému KIS3G na základe uznesenia vlády SR č. 801  zo 17. júla 2002 k Programu  elektronizácie  knižníc v SR.

d)    Podmienky spracúvania osobných údajov

.Osobné údaje čitateľov (dotknutých osôb) sú  spracúvané prostredníctvom automatizovaných, čiastočne automatizovaných a neautomatizovaných  prostriedkov spracúvania, pričom sa uplatňujú primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania, ktoré sú deklarované formou  odbornej bezpečnostnej dokumentácie s analýzou rizík a internej smernice ZKGZ v Michalovciach a sú vypracované v súlade s právnymi normami na ochranu osobných údajov dotknutých osôb.

.Osobné údaje spracúvajú len oprávnené osoby, ktoré boli o svojich povinnostiach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov náležite  poučené!

e)    Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

.Poskytnutie osobných údajov zo strany čitateľov ZKGZ v Michalovciach je dobrovoľný, slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby (čitateľa) vo forme súhlasu na prihláške za čitateľa alebo jednoznačného potvrdzujúceho písomného úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov potrebných na splnenie oprávneného záujmu za účelom spracúvania osobných údajov v IS ZKGZ v Michalovciach.

f)     Oprávnené osoby

.Osobné údaje môžu byť sprístupnené len oprávneným osobám,  ktoré  boli vyškolené, splnili požadované podmienky mlčanlivosti  a osvojili si zásady spracúvania osobných údajov (§ 6 - § 13 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),  a ktorých výkon spracúvania osobných údajov čitateľov priamo súvisí so splnením účelu spracúvania v súlade so zákonom č. 126/2015 Z. z.  o knižniciach.

g)    Zverejňovanie

.Získané, zaznamenávané a spracúvané osobné údaje čitateľov knižnice (dotknutých osôb ) nebudú zverejnené.

h)    Tretie krajiny

.Osobné údaje nebudú sprístupnené príjemcom v tretej krajine.

 

            2.  V zmysle Nariadenia EPaR (EÚ)  2016/679 a o ochrane fyzických osôb pri  spracúvaní osobných údajov  o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov čitateľ knižnice (dotknutá osoba) poskytuje svoje osobné údaje a udeľuje súhlas so získavaním, spracúvaním a uchovávaním  osobných údajov prevádzkovateľovi ZKGZ v Michalovciach, prihliadajúc na oprávnený záujem knižnice evidovať svojich čitateľov prostredníctvom knižnično-informačného systému Virtua s možnosťou poskytovania knižnično-informačných služieb a výpožičiek. Tento súhlas sa udeľuje knižnici počas trvania členstva ( 1 rok ) a nasledujúce 2 roky po ukončení. Písomný súhlas je možné kedykoľvek ústne alebo písomne odvolať.

Po uplynutí tejto lehoty udeľuje čitateľ (dotknutá osoba) písomný súhlas ZKGZ  v Michalovciach  predmetné osobné údaje zlikvidovať skartáciou prihlášky a ich vymazaním z knižnično-informačného systému VIRTUA.  Informácie o spracovaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle 

https://www.osobnyudaj.sk

3.  Pri prihlasovaní maloletej osoby do 15 rokov za čitateľa knižnice je knižnica povinná dodržiavať Nariadenia EPaR (EÚ)  2016/679 a o ochrane fyzických osôb pri  spracúvaní osobných údajov  o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov týkajúcesa maloletých osôb. V súlade s týmito právnymi normami je ZKGZ v Michalovciach oprávnená   získavať, spracuvávať a uchovávať osobné údaje dieťaťa do 15 rokov len na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa, a to v tomto rozsahu:

1.  meno a priezvisko dieťaťa, 2.  adresa trvalého pobytu dieťaťa,  3.  adresa prechodného pobytu dieťaťa, 4.  dátum narodenia dieťaťa

Zároveň je knižnica oprávnená získavať, spracuvávať a uchovávať osobné údaje zákonného zástupcu maloletej osoby do 15 rokov v rozsahu:

1.  titul, 2.  meno, 3.  priezvisko, 4.  dátum narodenia, 5.  telefonický kontakt,           6.  emailová adresa.

Pri prihlasovaní dospelého čitateľa, resp. používateľa, ktorej bol  vydaný občiansky preukaz podľa zákona č. 224/2006 Z. z.,  je knižnica  oprávnená získavať a následne spracúvať osobné údaje dotknutej osoby – čitateľa, resp. používateľa v rozsahu:

1.    titul, 2.    meno, 3.    priezvisko, 4.    dátum narodenia, 5.    adresa trvalého pobytu, 6.    adresa prechodného pobytu, 7.    číslo občianskeho preukazu, 8.    doba platnosti občianskeho preukazu, 9.    status osoby (študent, dôchodca, ZŤP a iné), 10.   telefonický kontakt, 11.  emailová adresa čitateľa.

 

Práva dotknutých osôb

Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Ak sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, ak nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy.

·       Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 ods. 3 GDPR),

·       právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR),

·       právo na ich opravu (čl. 16 GDPR) alebo výmaz (čl. 17 GDPR),

·       právo na obmedzenie spracovanie (čl. 18 GDPR), a namietať proti spracovaniu (čl. 21 GDPR),

·       máte právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR),

·       ako aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak máte za to, že naša organizácia pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR).

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Vaše otázky a žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými informáciami môžete adresovať na zodpovednú osobu vykonávajúcu dohľad nad ochranou osobných údajov v našej organizácii:

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/31297757/sk/zakladne-informacie

alebo

na mailovú adresu štatutára ZKGZ v Michalovciach PhDr. Aleny  Vasiľovej -  riaditelka@zkgz.sk, prípadne poštou na adresu: Štefánikova 20, 071 01  Michalovce. V jej neprítomnosti sa prosím obráťte na kontaktnú osobu vo veci ochrany osobných údajov: puskarova.jana.zkgz@gmail.com.

 

  Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne.

Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), knižnica má právo si účtovať poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia,  prípadne  odmietnuť konať na základe žiadosti.

Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/.

Dohľad nad výkonom ochrany osobných údajov (zodpovedná osoba) v našej organizácii vykonáva spol.:

osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
IČO: 50 528 041 IČ DPH: SK2120357041
Okr. súd Košice I Oddiel: Sro Vložka číslo: 41065/V

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/31297757/sk/zakladne-informacie