Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Podávanie podnetov o protispoločenskej činnosti pre zamestnancov KSK a OvZP.

Podrobnosti o vybavovaní podnetov sú upravené vo vnútornom predpise.

https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/prevencia-kriminality/oznamovanie-protispolocenskej-cinnosti/