Služby knižnice

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického poskytuje služby:
 • výpožičné - absenčné /domov/ a prezenčné (v knižnici)
 • MVS - Medziknižničnú výpožičnú službu knižníc a iným knižniciam
 • rezerváciu knižničných dokumentov
 • prolongovanie - predĺženie výpožičnej lehoty (aj telefonicky na č. +421-56-6421932)
 • absenčné výpožičiavanie zvukových dokumentov pre nevidiacich a slabozrakých
 • bibliograficko-informačné služby - poskytovanie bibliografických a faktografických informácií na požiadanie, poskytovanie konzultácií k špecifickým problémom
 • rešeršné služby
 • reprografické služby z fondu knižnice
 • elektronické služby - Internet, e-mail, CD-Rom, on-line katalógy,
 • informačné služby - elektroniký on-line katalóg, regionálna bibliografia, internet
 • metodické služby - poskytuje metodickú pomoc a služby obecným úradom zo všetkých oblastí knižničnej práce,
 • organizuje kultúrno vzdelávacie podujatia (informačné prípravy, besedy, súťaže,
  exkurzie, rozprávkové podujatia, prezentácie)