Oddelenie pre dospelých čitateľov a študovňa

Plochou najrozsiahlejšie sú výpožičné priestory pre dospelých čitateľov. Oddelenie ponúka záujemcom literatúru krásnu aj náučnú, veľký výber novín a časopisov, ktoré sú uložené na policiach vo voľnom výbere. Krásna literatúra je uložená abecedne podľa mena autora. Pre študujúcu mládež poskytuje oddelenie literatúru tzv. odporúčané čítanie. Požiadavky zo strany čitateľskej verejnosti orientovanej na určitý druh krásnej literatúry si vyžiadali vytvoriť dielčie fondy, a to:

  • fond poézie,
  • fond humoristickej a zábavnej literatúry,
  • fond divadelných hier,
  • fond vedecko-fantastickej literatúry,
  • fond dobrodružno-detektívnej literatúry,
  • fond cudzojazyčnej literatúry v originále (anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom, maďarskom jazyku).

Literatúra na náučnom oddelení je uložená podľa zásad medzinárodného desatinného triedenia. Na oddelení je vyčlenený fond špeciálnej literatúry, v ktorom sa nachádzajú vzácne knihy, skriptá a publikácie. Sú limitované 2-týždennou výpožičnou dobou. K lepšej orientácii po oddelení slúži tabuľa medzinárodného desatinného triedenia. V rámci náučného oddelenia je vyčlenená literatúra darovaná Vysokou školou ekonomickou, ktorá má svoju pobočku v Michalovciach a prednostné právo na jej požičiavania majú študenti tejto školy.

Fond študovne tvoria noviny, časopisy a knižný fond. V súčasnosti odoberá knižnica 86 titulov novín a časopisov. V rámci študovne je vyčlenená literatúra s ekologickou problematikou, ekonomický a právny poradcovia, viazané zbierky zákonov a dobrodružná literatúra - westerny.

Študovňa poskytuje prezenčné i absenčné výpožičky novín a časopisov, reprografické služby z nášho fondu, faktografické a odborné informácie na základe primárnych a sekundárnych prameňov. V ponuke študovne sú aj absenčné a prezenčné výpožičky multimediálnych CD z časopisov PC-revue, CHIP, Internet a ďalšie.