Etický kódex knihovníka

Preambula

            Knižnica je kľúčovým činiteľom pri poskytovaním neobmedzeného prístupu k základným zdrojom pre ekonomický a kultúrny rozvoj, pričom účinne prispieva k rozvoju a udržiavaniu duševnej pohody, k ochrane demokratických hodnôt a všeobecne platných občianskych práv. Na splnenie tohto cieľa buduje a sprístupňuje knižničný fond. Svojimi knižničnými a informačnými službami zabezpečuje informačné potreby všetkých občanov bez ohľadu na vek, pohlavie, ekonomické alebo pracovné postavenie, gramotnosť, technické zručnosti, náboženské a politické vyznanie, sexuálnu orientáciu,  fyzické a  duševné schopnosti..

            Knihovník si je vedomý zodpovednosti voči svojej knižnici i voči verejnosti, plní zákony a pravidlá platné pre knihovnícku profesiu a zaväzuje sa rešpektovať používateľa, knižničné fondy, knižnicu i svoju profesiu. Zaväzuje sa rešpektovať používateľa, knižničné fondy, knižnicu i svoju profesiu v duchu princípov tohto etického kódexu. Termínom knihovník sa v tomto kódexe označujú všetci pracovníci knižnice  bez ohľadu na to, v akej oblasti knižničnej činnosti pôsobia.

 

1. Knihovník a používateľ

 

            Hlavnou úlohou knihovníka je odpovedať na potreby používateľov v oblasti kultúry, informácií, vzdelávania a voľného času. Prístup k dokumentom a informáciám je základným právom používateľa. Knihovník sa preto zaväzuje:

 

▪ Vážiť si všetkých používateľov.

▪ Poskytovať neobmedzený, rovný a slobodný prístup k dokumentom a informáciám.

▪ Zabezpečovať ochranu osobných údajov používateľov a ich používateľských aktivít.

▪ Odpovedať na každú otázku používateľa, prípadne ak  nie je možné zodpovedať na jeho otázky,  byť mu nápomocný a nasmerovať ho k vyriešeniu jeho problému.

 

 

2. Knihovník a knižnica

 

            Knižnica definuje svoje kompetencie a svoju knižničnú politiku v Knižničnom a výpožičnom poriadku ZKGZ v Michalovciach.

Knihovník vo svojej každodennej práci rešpektuje pravidlá prijatého Knižničného a výpožičného poriadku a zaväzuje sa:

▪ Akceptovať každý návrh používateľa na doplnenie knižničného fondu, ktorý je v súlade s profilom knižnice a zodpovedá kritériám objektivity, nestraníckosti a plurality názorov.

▪ Pri dopĺňaní a sprístupňovaní fondov nerobiť žiadnu cenzúru,  okrem výnimiek uvedených v legislatívnych dokumentoch.

▪ Dodržiavať legislatívne dokumenty a vyhlášky.

▪ Umožniť používateľom poznanie knižničných fondov, dokumentov, zdrojov a služieb a uľahčiť voľný obeh dokumentov a informácií.

▪ Zabezpečiť prístup k informačným zdrojom, pričom knižnica nenesie zodpovednosť za následky využitia týchto zdrojov.

 

3. Knihovník a profesia

 

            Zamestnanci knižnice tvoria solidárnu profesijnú skupinu a navzájom spolupracujú. V tomto zmysle sa knihovník zaväzuje:

▪ Vykonávať svoje povolanie bez preferovania svojich záujmov alebo svojej osobnej mienky.

▪ Rozvíjať svoje profesionálne znalosti, vzdelávať sa a snažiť sa dosiahnuť vysoký stupeň svojej kompetencie.

▪ Navštevovať iné knižnice, rešpektovať kolegov z iných typov knižníc a spolupracovať s pracovníkmi iných inštitúcií.

▪ Odborne sa vzdelávať, sledovať problematiku svojej profesie a zúčastňovať sa na odborných podujatiach.

▪ Pri výkone povolania nepodliehať vplyvu politických, odborárskych, lobistických a podobných sociálnych skupín.

 

V Michalovciach, dňa  2. 3. 2011