Cenník služieb knižnice

REGISTRAČNÉ POPLATKY

Dospelý čitateľ - 6,00 Eur
Dieťa do 14 rokov - 3,00 Eur
Dôchodca - 2,50 Eur
Dôchodca (držiteľ Senior karty) -1,00 Eur
Invalidný dôchodca / dospelý - 2,50 Eur
Invalidný dôchodca / dieťa - 1,50 Eur
Jednorazový vstup - 1,00 Eur
Rodinné zápisné - 8,00 Eur

Držitelia preukazu ZŤP neplatia pri registrácii registračný poplatok.

SANKČNÉ POPLATKY ZA PORUŠENIE VÝŽPOŽIČNÉHO PORIADKU

Sankčný poplatok za oneskorené vrátenie / predĺženie dokumentu
za 1 deň a 1 exemplár - 0,10 Eur
Poškodenie čiarového kódu - 0,50 Eur
Vystavenie duplikátu čitateľského preukazu pri jeho strate - 1,00 Eur

INÉ POPLATKY

Manipulačný poplatok pri rezervácii dokumentu -  0,50 Eur
Medziknižničná výpožičná služba 1 dokument - 5,00 Eur
Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba 1 dokument - 12,00 Eur
Rešerš - 5,00 Eur
Záloha za hru - 10,00 Eur
Záloha za kufrík s perom kúzelné čítanie -10,00 Eur
Skenovanie (obrázok A4) - 0,60 Eur
Kopírovanie A4 jednostranne(čierno biele) - 0,20 Eur
Kopírovanie A4 obojstranné (čiernobiele) - 0,40 Eur
Kopírovanie A3 jednostranne(čiernobiele) - 0,30 Eur
Kopírovanie A3 obojstranné (čiernobiele) - 0,50 Eur
Využívanie internetu pre registrovaných používateľov - 30 minút bezplatne
Ďalšie využívanie (každých začatých 30 minút) - 1,00 Eur
Využívanie internetu pre neregistrovaných používateľov každých začatých 30 minút - 1,00 Eur

Prísediaci používateľ internetu každých začatých 30 minút - 1,00 Eur                                 

Konzultačné služby pri vyhľadávaní - 1,00 aEur                                                                  

Tento cenník nadobúda platnosť od 01. 02. 2022.

  1. Držiteľom Zlatej a Diamantovej plakety prof. MUDr. Jana Janského  a držiteľom Medaily prof. MUDr. Jána Kňazovického  s účinnosťou od  1. 1. 2020  poskytujeme:

  - bezplatné ročné zápisné bez ohľadu na miesto trvalého alebo prechodného pobytu v rámci KSK
  - bezplatný prístup na internet v zmysle platného prevádzkového poriadku
  - bibliografické informácie a rešeršné služby pre preukázateľnú osobnú potrebu.

Oprávnené osoby - držitelia vyššie uvedených ocenení sa v knižnici preukážu platným dokladom potvrdzujúcim tento status.

         2. Členom PV - Zväz protikomunistického odboja -- III. odboj  s účinnosťou od  7. 7. 2021  poskytujeme:

  - bezplatné ročné zápisné bez ohľadu na miesto trvalého alebo prechodného pobytu v rámci KSK
  - bezplatný prístup na internet v zmysle platného prevádzkového poriadku
  - bibliografické informácie a rešeršné služby pre preukázateľnú osobnú potrebu.

Oprávnené osoby - členovia PV ZPKO sa v knižnici preukážu členským preukazom s platnou členskou známkou.