Cenník služieb knižnice

REGISTRAČNÉ POPLATKY

Dospelý čitateľ - 10,00€
Dieťa do 15 rokov - 4,00€
Dôchodca - 4,00€
Dôchodca (držiteľ Senior karty) -1,00€
Invalidný dôchodca / dospelý - 3,00€
Invalidný dôchodca / dieťa - 2,00€
Jednorazový vstup (jednodňové členstvo) - 2,00€
Rodinné zápisné - 15,00€

Držitelia preukazu ZŤP neplatia pri registrácii registračný poplatok.

SANKČNÉ POPLATKY ZA PORUŠENIE VÝŽPOŽIČNÉHO PORIADKU

Sankčný poplatok za oneskorené vrátenie / predĺženie dokumentu
za 1 deň a 1 exemplár - 0,10€
Poškodenie čiarového kódu - 0,50€
Vystavenie duplikátu čitateľského preukazu pri jeho strate - 2,00€

INÉ POPLATKY

Manipulačný poplatok pri rezervácii dokumentu  - 1,00€
Medziknižničná výpožičná služba 1 dokument - 6,00€
Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba 1 dokument - 15,00€
Rešerš - 8,00€
Záloha za spoločenskú hru  - 10,00€                                            

Vypožičanie spoločenskej  hry  - 2,00€

Záloha za kufrík s perom Kúzelné čítanie -10,00€

Vypožičanie kufríka s perom Kúzelné čítanie - 2,00€

Detské zvukové knihy  - 0,50€

Skenovanie (obrázok A4) - 0,60€
Kopírovanie A4 jednostranne(čierno biele) - 0,40€
Kopírovanie A4 obojstranné (čiernobiele) - 0,80€
Kopírovanie A3 jednostranne(čiernobiele) - 0,50€
Kopírovanie A3 obojstranné (čiernobiele) - 1,00€
Využívanie internetu a PC pre registrovaných používateľov - 30 minút bezplatne
Ďalšie využívanie (každých začatých 30 minút) - 2,00€
Využívanie internetu pre neregistrovaných používateľov každých začatých 30 minút - 3,00€

Prísediaci používateľ internetu každých začatých 30 minút - 1,00€                                

Konzultačné služby pri vyhľadávaní - 1,00€                                                                 

Podujatia z ponukového listu, ktoré sú určené pre MŠ, ZŠ a SŠ sú spoplatnené od 1. januára 2022
sumou -  1,00€ / 1 dieťa.

Tento cenník nadobúda platnosť od 01. 02. 2024.

  1. Držiteľom Zlatej a Diamantovej plakety prof. MUDr. Jana Janského  a držiteľom Medaily prof. MUDr. Jána Kňazovického  s účinnosťou od  1. 1. 2020  poskytujeme:

  - bezplatné ročné zápisné bez ohľadu na miesto trvalého alebo prechodného pobytu v rámci KSK
  - bezplatný prístup na internet v zmysle platného prevádzkového poriadku
  - bibliografické informácie a rešeršné služby pre preukázateľnú osobnú potrebu.

Oprávnené osoby - držitelia vyššie uvedených ocenení sa v knižnici preukážu platným dokladom potvrdzujúcim tento status.

         2. Členom PV - Zväz protikomunistického odboja – III. odboj  s účinnosťou od  7. 7. 2021  poskytujeme:

  - bezplatné ročné zápisné bez ohľadu na miesto trvalého alebo prechodného pobytu v rámci KSK
  - bezplatný prístup na internet v zmysle platného prevádzkového poriadku
  - bibliografické informácie a rešeršné služby pre preukázateľnú osobnú potrebu.

Oprávnené osoby - členovia PV ZPKO sa v knižnici preukážu členským preukazom s platnou členskou známkou.

Jednorázový darčekový poukaz pre jubilujúceho dóchodcu. Platí do 31.3.2025. Poukazy poskytuje  Košický samosprávny kraj.