Ponuka zvukových kníh

Ponuka zvukových kníh sa bude priebežne aktualizovať.


Zvukové knihy máj 2021

Zásady poskytovania výpožičných služieb

1. Knižnica požičiava dokumenty len registrovanému používateľovi. 
2. Používateľom sa môže stať každý nevidiaci, slabozraký a inak zdravotne postihnutý
    občan v rozsahu odôvodnenom jeho zdravotným postihnutím po predložení platného
    občianskeho preukazu a fotokópie jedného z nasledujúcich dokumentov :
    - preukaz ZŤP, ZŤP/S,
    - členský preukaz občianskeho združenia nevidiacich a slabozrakých,
    - odporúčajúce stanovisko lekára k využívaniu služieb knižnice (u inak zdravotne
      postihnutých je tento doklad povinný).
3. Používateľ je povinný vrátiť dokument v takom stave, v akom ho prevzal a všetky
    prípadné nedostatky ihneď ohlásiť. Ak to neurobí nesie zodpovednosť za všetky neskôr
    zistené nedostatky a je povinný uhradiť náklady spojené s opravou dokumentu.

Tieto zásady sú zakotvené vo Výpožičnom poriadku SKN v Levoči a po dohode oboch knižníc platia aj pre používateľov ZKGZ v Michalovciach.