Ponuka zvukových kníh

Ponuka zvukových kníh sa bude priebežne aktualizovať.


Zvukové knihy - september 2023

Zásady poskytovania výpožičných služieb

1. Knižnica požičiava dokumenty len registrovanému používateľovi. 
2. Používateľom sa môže stať každý nevidiaci, slabozraký a inak zdravotne postihnutý
    občan v rozsahu odôvodnenom jeho zdravotným postihnutím po predložení platného
    občianskeho preukazu a fotokópie jedného z nasledujúcich dokumentov :
    - preukaz ZŤP, ZŤP/S,
    - členský preukaz občianskeho združenia nevidiacich a slabozrakých,
    - odporúčajúce stanovisko lekára k využívaniu služieb knižnice (u inak zdravotne
      postihnutých je tento doklad povinný).
3. Používateľ je povinný vrátiť dokument v takom stave, v akom ho prevzal a všetky
    prípadné nedostatky ihneď ohlásiť. Ak to neurobí nesie zodpovednosť za všetky neskôr
    zistené nedostatky a je povinný uhradiť náklady spojené s opravou dokumentu.

Tieto zásady sú zakotvené vo Výpožičnom poriadku SKN v Levoči a po dohode oboch knižníc platia aj pre používateľov ZKGZ v Michalovciach.