Regionálne oddelenie

Priamo na výpožičné priestory pre dospelých a študovne naväzuje regionálne oddelenie, ktoré sa zameriava na bibliografickú, katalogizačnú a metodickú činnosť.

Základnou a stálou úlohou v oblasti regionálnej bibliografie je získavanie, spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie regionálnych dokumentov. Na úseku bibliografie sa spracovávajú záznamy z regionálnej a ostatnej na Slovensku vychádzajúcej tlače, kníh, zborníkov a rôznych publikácií, zachytávajúcich stav a rozvoj spoločensko-politického, hospodárskeho, vedeckého, kultúrneho a športového života okresu Michalovce. Hlavnou úlohou tohoto špecializovaného pracoviska je plniť funkciu regionálneho informačného centra.

Oddelenie poskytuje jednorázové bibliografické informácie na požiadanie, poskytuje konzultácie k špeciálnym problémom a poskytuje faktografické informácie. Poskytuje rešeršnú službu z databáz slovenských knižníc (knihy a články) v klasickej a elektonickej podobe. Buduje bibliografické-informačné databázy z knižničných dokumentov prostredníctvom programu VIRTUA a dopĺňa údaje WWW kalendára regionálnych osobností a udalostí.

Vydáva regionálne, tematické, obrazové bibliografie a bibliografické letáky. Naďalej pracuje na výmene bibliografických záznamov s knižnicami východoslovenského kraja.

Používateľom bibliografických informačných služieb sú k dispozícii:
  • fond bibliografií,
  • regionálne kartotéky,
  • výstrižkové albumy,
  • albumy regionálnych spisovateľov,
  • fond regionálnej literatúry -- knihy.
Fond regionálnej literatúry je prístupný používateľom iba k prezenčnému štúdiu v priestoroch študovne, kde sa nachádza.

Úsek doplňovania sa stará o doplňovanie knižničného fondu, jeho spracovanie, evidenciu, organizáciu a ochranu. Predmetom doplňovania okrem kníh a časopisov sú všetky druhy a typy písomných, zvukových a audiovizuálnych dokumentov.

Odborným spracovaním knižničných dokumentov buduje databázu knižničného fondu a elektronického katalógu. Vyraďuje literatúru obsahovo zastaralú, opotrebovanú, poškodenú alebo stratenú. Zároveň vykonáva plánované a mimoriadne revízie knižničného fondu.

Knižnica metodickú a poradenskú činnosť zameriava predovšetkým na spoluprácu s obecnými zastupiteľstvami pri vytváraní finančných a personálnych podmienok prevádzky obecných knižníc.

Poskytuje obecným knižniciam a ich zriaďovateľom metodickú pomoc a poradenské služby zo všetkých oblastí knižničnej práce, organizuje odborné vzdelávacie podujatia o knižnej, literárnej a informačnej problematike a zaškoľuje začínajúcich knihovníkov.

Poskytuje informácie o najnovších knihovníckych poznatkoch a vydavateľskej produkcii a zároveň zabezpečuje koordinované doplňovanie a budovanie knižničných fondov na základe zmluvy s príslušným obecným úradom.

Spracováva štatistiku výkonov obecných a mestských knižníc a ročné analýzy celkovej činnosti. Útvar metodiky zároveň propaguje nové trendy v knihovníctve -- zavádzanie softvéru a automatizácie do knižničných procesov v jednotlivých knižniciach. V rámci edičnej činnosti vydáva metodický materiál pre obecné knižnice.