Rešeršné služby

 

Čo je to rešerš?

Rešerš je druh bibliografie, ktorá obsahuje súhrn údajov získaných z dostupných bibliografických alebo plnotextových databáz o určitej problematike, téme, osobe a pod. Výsledkom rešeršnej činnosti je bibliografický zoznam dokumentov (knihy, články a pod.), ktorý obsahuje základné bibliografické údaje – autor, názov, miesto a rok vydania, počet strán a prípadne i ďalší popis - predmetové heslá alebo abstrakt a pod.

Pracovníci ZKGZ vypracovávajú rešerše len na účely bakalárskych, diplomových, rigoróznych a vedeckých prác.

Zadávanie rešerše

Žiadateľ, zaregistrovaný v ZKGZ, sa dostaví osobne na oddelenie knižnično-informačných služieb, kde vyplní žiadanku. Pri zadaní je dôležité okrem osobných údajov uviesť tému a kľúčové slová  k požadovanej téme. Môže ísť o synonymá, zaužívané termíny, odborné výrazy a pod. V prípade, že má čitateľ záujem aj o inojazyčnú literatúru, je potrebné uviesť kľúčové slová v angličtine.

 

Doba pre vyhotovenie rešerše

 Doba pre vyhotovenie rešerše je 10 pracovných dní. Služba je spoplatnená podľa platného cenníka ZKGZ v Michalovciach

Výsledok rešerše

Po vyhotovení rešerše žiadateľ odchádza s výsledkom rešerše, t.j. so súpisom bibliografických odkazov na zadanú tému. Výsledok sa poskytuje v tlačenej forme alebo sa posiela prostredníctvom e-mailu. Rešerš má odporúčajúci charakter, nie je to súpis literatúry, ktorá je v našom fonde a ktorú dostane ihneď k dispozícii.