Z histórie knižnice

1.februára 1925 rozhodnutím obecného zastupiteľstva bola v Michalovciach zriadená prvá verejná knižnica s 1 dobrovoľným knihovníkom. Knižnica bola umiestnená v jednej miestnosti budovy radnice a na jej činnosť bola v roku 1925 vyčlenená čiastka 4 800,- Kčs. Knihovníkom sa stal učiteľ Ján Šoller.

V priebehu roka sa do knižnice doplnila literatúra v počte 206 zväzkov vo finančnej hodnote 1 720,- Sk.. Bližšie záznamy o jej činnosti a rozvoji do roku 1945 sa takmer nezachovali. Len zo zápisnice zasadnutia obecného zastupiteľstva je známe, že knižnica vyvíjala svoju činnosť až do jej ustanovenia ako okresnej ľudovej knižnice podľa úpravy Povereníctva informácií a osvety z 30.3.1951.

Niečo zo štatistických ukazovateľov knižnice:

 • rok 1935: 1 250 zväzkov, 63 čitateľov, 3 890 výpožičiek
 • rok 1937: 1 675 zväzkov, 192 čitateľov, 7 804 výpožičiek
 • údaje o činnosti z obdobia II.svet.vojny nie sú známe
 • 1. augusta 1951 zriadená Okresná ľudová knižnica, prvý riaditeľ – Ružena Tkáčová
 • od roku 1953 OĽK pracuje podľa štatútu ľudových knižníc vydaných vládou ČSR 18. novemmbra 1952
 • rok 1960: 24 838 zväzkov, 1 880 čitateľov, 41 044 výpožičiek
 • od roku 1963 rozširuje knižnica svoju činnosť o metodickú a poradenskú činnosť, ktorej úlohou je pomoc knihovníkom ľudových knižníc okresu
 • rok 1964 - nový organizačný a knižničný a výpožičný poriadok, počet pracovníkov: 14
 • 60. roky 20. storočia sú obdobím podpory socialistického knihovníctva a profesionalizácie odboru, prostredníctvom tzv. strediskového systému knižníc /postupne až 20 knižníc okresu s profesionálnymi knihovníkmi/ riadi, usmerňuje a v rámci svojho rozpočtu financuje Okresná knižnica v Michalovciach činnosť knižníc v okrese, buduje katalógy, rozširuje svoje knižničné fondy aj o regionálne dokumenty a bibliografickú činnosť
 • rok 1968: je zriadená kníhviazačská dielňa, počet pracovníkov: 17, činnosť knižnice v 70-tych a 80-tych rokoch 20. storočia je poznačená tzv. normalizáciou spoločnosti po roku 1968. Aj napriek tomu plní knižnica aj svoje pozitívne úlohy: relaxačnú, vzdelávaciu a informačnú, zriaďujú sa pobočky a hudobné oddelenie
 • rok 1991 – nový zriaďovateľ MK SR
 • 90. roky 20. storočia - zmenou politického systému začína fungovať knižnica na iných princípoch: v rámci svojho rozpočtu uhrádza nájomné, rozširuje svoje služby – prekladateľská činnosť, jazykové kurzy, požičiavanie videokaziet, predaj kníh, mnohé z uvedených činností sú odrazom momentálneho dopytu verejnosti a v súčasnosti už nie sú predmetom činnosti knižnice
 • od roku 1992 – zavádzanie informačných technológií /etapy automatizácie/
 • rok 1992 - zakúpenie technického a programového vybavenia - Novell NetWare 3.11 pre 5 používateľov a sieťová verzia integrovaného knižnično-informačného systému Libris,
 • rok 1993 - začiatok retrospektívneho spracovania knižničného fondu - oddelenie pre deti,
 • rok 1994 - zakúpenie nadstavby k Librisu - bibliografického informačného systému Biblis a začiatok spracovania regionálnych informácií,
 • rok 1995 - pokračuje retrospektívne spracovanie knižničného fondu - oddelenie pre deti a oddelenie pre dospelých používateľov,
 • rok 1996 - spustenie plne automatizovaného knižnično-informačného systému v nových priestoroch na Štefánikovej 20,
 • rok 1998 - zriadenie dial-up pripojenia na internet pre pracovníkov knižnice,
 • rok 1999 - prechod na pripojenie na internet pevnou linkou, sprístupnenie on-line katalógu knižnice, poskytovanie internetových služieb verejnosti,
 • rok 2000 - rozšírenie počtu pracovných staníc s pripojením na internet na oddelení internetu a pre pracovníkov, vlastná webová stránka,
 • rok 2001 - sprístupnenie databázy regionálnych informácií prostredníctvom WWW OPAC Biblis a databázy významných osobností a udalostí z regiónu Zemplín - WWW OSUD - na internete,
 • rok 2002 - rozšírenie počtu pracovných staníc s pripojením na internet v multumediálnej študovni na oddelení pre deti, vlastné informačné databázy poskytované prostredníctvom webovej stránky
 • rok 1995 – presťahovanie knižnice do budovy na Štefánikovej ulici
 • jún 1996 – premenovanie Okresnej knižnice na Zemplínsku knižnicu G. Zvonického
 • 1. júl 1996 – knižnica nemá právnu subjektivitu, funguje ako organizačný útvar v rámci Zemplínskeho kultúrneho centra,
 • 1. apríl 1999 – knižnica funguje ako samostatný právny subjekt pod novým zriaďovateľom - Krajským úradom v Košiciach
 • 1. apríl 2002 - knižnica prechádza do pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
 • 1. január 2004 – zmena formy hospodárenia – rozpočtová organizácia KSK Košice
 • november 2005 – spracovanie článkov o regióne v novom softvéri Virtua
 • február 2006 – pripojenie knižnice v rámci projektu SANET II optickým káblom
 • apríl 2006 – nový knižničný softvér Virtua pre celú knižničnú agendu /spracovanie kníh, článkov, evidencia čitateľov a výpožičiek/, spoločný softvér pre zatiaľ 11 knižníc na Slovensku
 • apríl 2006 – on-line katalóg a ďalšie on-line služby
 • rok 2019 - sprístupnenie WIFI pripojenia na internet
 • 1. január 2021 - zmena formy hospodárenia - príspevková organizácia KSK
 • november 2022 - prechod na nový knižnično - informačný systém DAWINCI