Oznam o voľnom pracovnom mieste

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, Štefánikova 20, Michalovce, oznamuje, že má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu knihovník.

Pracovný pomer: doba určitá (zastupovanie počas MD a RD)

Požadované kvalifikačné predpoklady:

VŠ vzdelanie minimálne I. stupňa

Náplň práce:

Tvorba, organizovanie a  zabezpečovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí s dosahom na región,  individuálna práca so skupinami občanov so špecifickými potrebami vyžadujúca špeciálne vedomosti a  zručnosti a zabezpečovanie kultúrno-výchovných podujatí knižnice pre túto užívateľskú verejnosť, práca s automatizovanými informačnými zdrojmi

Iné kritériá a požiadavky:

·         osobnostné a morálne predpoklady

·         schopnosť pracovať v kolektíve

·         empatia, flexibilnosť, komunikatívnosť, čestnosť, svedomitosť

·         samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť

·         ovládanie práce s PC

·         skúsenosti s prácou v knižnici výhodou

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

·         bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)

·         zdravotná spôsobilosť (dokladovaná pred nástupom do zamestnania lekárskym potvrdením o telesnej a duševnej spôsobilosti)

Požadované doklady:

·         žiadosť o prijatie do zamestnania

·         profesijný životopis

·         kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

·         písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Plat:

·         v zmysle zákona č. 318/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

·         minimálna mzda 965,50 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov

 

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť spolu s požadovanými dokladmi

 na adresu organizácie: Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, Štefánikova 20, 07101 Michalovce, alebo na emailovú adresu : riaditelka @zkgz.sk do 22.9.2023.

 

Začiatok pracovného pomeru:

1.10.2023

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky.