Záložka do knihy spája školy: List za listom - baví ma čítať, 1.B, pob. na ZŠ Školská 2

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavea Knižnica Jiřího Mahena v Brne
vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2019 10. ročník česko-slovenského projektupre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy.
Cieľ česko-slovenského projektu
Nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci zo Slovenskej republiky vytvoria záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnia tému česko-slovenského projektu List za listom – baví ma čítať, a vymenia si ju so žiakmi z  pridelenej partnerskej školy z Českej republiky. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo na poznávanie jazyka, literatúry, histórie, kultúry, regionálnych zvykov či života žiakov v Českej republike a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu.
Do projektu sa zapojila aj V. ZŠ.
Dňa 9.10.2019 sa konala tvorivá dielňa pre žiakov 1.B triedy s pani učiteľkou Mgr. Šalatovou a zúčastnilo sa jej 10 žiakov.Partnerskou školou je ZŠ na Tyršovej ul. v Rumburku v ČR.
Predlohou našej tvorivej práce boli knihy z fondu školskej knižnice.

Bc. Ondová Eva

Fotogaléria