Hodina v knižnici, pob. na ZŠ Krymská 5

Základným cieľom informačnej výchovy pre žiakov ZŠ je systematické, organizované a kontinuálne nadobúdanie znalostí, vedomostí, zručností a návykov pri práci s rôznymi typmi a druhmi literatúry. Rozvíjanie čitateľských návykov a zručností, metód a techník  individuálneho učenia sa.
Cieľom informačnej výchovy je to, aby dieťa pred vstupom do knižnice si dobre zafixovalo pojmy ako kniha a knižnica, hygienické návyky pri čítaní a správne zaobchádzanie s knihou, orientovalo sa v knižnici a v knižničnom fonde, rozpoznávalo literárne žánre (rozprávka, básnička, náučná a príbehová literatúra), rozpoznávalo nosiče (zvukové, obrazové, audiovizuálne dokumenty) a vnímalo čítaný text a dokázalo ho vlastným slovom reprodukovať.
13.10.2020 si prišli žiaci 4.A triedy s pani učiteľkou Mgr. Kužmovou zopakovať nadobudnuté vedomosti a samozrejme vypožičať novú knižku. Každý žiak mal možnosť vypožičať si knihu podľa vlastného výberu a jednu knihu – Tuláčik a Klára – na spoločné čítanie na hodine literatúry. Spoločne sme si predstavili túto knihu od slovenského autora E.J.Grocha a prečítali prvú kapitolu. Žiaci dostali aj pracovný list, kde ich úlohou je dokresliť „Šťastný domov“ podľa ich predstáv. Tešíme sa na naše ďalšie spoločné stretnutie a na besedu o tejto prečítanej knihe. Aktivít a informačnej výchovy sa zúčastnilo 17 žiakov.

Bc. Ondová Eva

Fotogaléria