Knižka pod vankúš

Knižka pod vankúš

Podujatie bolo zamerané pre deti predškolského veku s cieľom vytváranie návykov zvládať počúvaný a neskôr čítaný text s porozumením. 19 detí z MŠ na Vajanského ulici v Michalovciach  dňa 16.11.2011  prežili svoje rozprávkové dopoludnie v knižnici. Zbierka básničiek Knižka pod vankúš , autorky Gabriely Dittelovej je venovaná vekovej skupine 4--7 ročných detí. Je to dôležité obdobie pre rozvíjanie ich vzťahu k čítaniu a prebudovanie zručností, ktoré im pomôžu čítať s porozumením. Básničky sú vhodné  na aktivity, ktoré pomáhajú dieťaťu rozlišovať aktívny čas od odpočinkového . Pre dieťa predškolského veku je prirodzené antropomorfické vnímanie, teda prisudzovanie ľudských vlastností neživým predmetom a zvieratám. V hrách s textom ho môžeme rozvíjať a prehĺbovať, čím budujeme dobrý základ pre obrazné vnímanie, čo je jedna z podmienok na čítanie s porozumením. Vankúš je pre prácu s knižkou inšpiratívnym predmetom, ktorý sme použili pri hrách  "Nočný motýľ, Vankúš cestovateľ a  Ako spíme."

Bc. Iveta Majvitorová

 

Fotogaléria