Záložka do knihy spája školy: List za listom -- baví ma čítať, pob. na ZŠ Krymská 5

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne
vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2019 10. ročník česko-slovenského projektupre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy.
Cieľ česko-slovenského projektu
Nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci zo Slovenskej republiky vytvoria záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnia tému česko-slovenského projektu List za listom – baví ma čítať, a vymenia si ju so žiakmi z  pridelenej partnerskej školy z Českej republiky. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo na poznávanie jazyka, literatúry, histórie, kultúry, regionálnych zvykov či života žiakov v Českej republike a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu.
Do projektu sa zapojila aj VII. ZŠ.
Dňa 8.10.2019 sa žiaci 2.A triedy s pani učiteľkou Mgr. Pajonkovou zúčastnili tvorivej dielne, kde sme vyrábali knižné záložky pre žiakov z partnerskej školy, taktiež zapojenej do tohto projektu. Doplňujúcim programom výroby záložiek bolo aj čítanie príbehov. Podujatia sa zúčastnilo 15 žiakov.

Bc. Ondová Eva

Fotogaléria