Návšteva školy so slovenským a ukrajinským vyučovacím jazykom v Užhorode -- Ukrajina

Špecializovaná všeobecnovzdelávacia škola I. – III. stupňa č.4 s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode je jedinou školou svojho druhu na území Ukrajiny, kde sa slovenský jazyk učí ako povinný predmet. Budova školy je architektonickou pamiatkou , ktorá bola postavená v r. 1904 podľa projektu uhorského architekta Peca Šomu s nádychom anglického romantizmu. Školu navštevuje 352 žiakov. Pedagogický zbor tvorí 31 kvalifikovaných pedagógov z ktorých piati sú slovenskí pedagógovia – metodici, vyslaní v rámci Programu vzdelávania medzi MŠVVaŠ SR a MŠaV Ukrajiny.  Na I. stupni sa vyučujú všetky predmety v slovenčine a okrem toho majú deti aj plnohodnotnú výučbu ukrajinského a anglického jazyka.  Na II. a III. stupni sa učí slovenský jazyk ako povinný predmet a ostatné predmety sa učia v ukrajinčine. Škola rešpektuje všetky požiadavky nového školského zákona o vzdelávaní. Je to predovšetkým zásluha Matice slovenskej na Ukrajine, ktorá vypracovala koncepciu dvojjazyčnej školy a prevzala záštitu nad školou a pedagogickým zborom, ktorý neustále pracuje na budovaní pozitívneho imidžu školy.
Pracovníci Zemplínskej knižnice,  riaditeľka PhDr. Alena Vasiľová,  Mgr. Iveta Majvitorová, a Mgr. Zlatica Chmurovičová navštívili 4.4.2019  túto  špecializovanú školu  s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode. Podujatia sa zúčastnili aj spisovatelia Zuzana Kuglerová ,  Ondrej Kalamár a riaditeľka Domu Matice slovenskej v Michalovciach  PhDr. Karina Obšatníková.  Cieľom tejto zahraničnej cesty bolo nadviazanie kontaktov  s vedením školy, učiteľmi a žiakmi, predstavenie ZKGZ v Michalovciach, darovanie žiakom školy slovenské detské knihy . Sprievodným podujatím  bolo aj Stretnutie žiakov a učiteľov tejto školy  so slovenskými spisovateľmi Zuzanou Kuglerovou a Ondrejom Kalamárom. Obidvaja spisovatelia predstavili svoju tvorbu a prečítali úryvky zo svojich kníh. Mgr. Zlatica Chmurovičová zrealizovala  so žiakmi tejto školy Tvorivú dielňu na motívy Veľkej Noci, kde predstavila aj knižný príbeh z knihy Zajačie rozprávky.  Besedy so spisovateľmi a tvorivej dielni sa zúčastnilo 75 žiakov a učiteľov tejto školy.
Naša knižnica svojimi aktivitami chce prispieť k vytváraniu podmienok pri rozvoji slovenskej komunity na Ukrajine v oblasti vzdelávania a kultúry.

Text: Mgr. Iveta Majvitorová       
Podujatia sa zúčastnili: PhDr. Alena Vasiľová, Mgr. Zlatica Chmurovičová, Mgr. Iveta Majvitorová

Fotogaléria