Netradičná hodina prváčikov v knižnici, pob. na ZŠ Krymská 5

Informačná príprava je jedno zo základných podujatí, ktoré knižnice realizujú. Jej úlohou je v prvom rade zoznámiť čitateľov s knižnicou ako inštitúciou, s jej fondom a vnútorným poriadkom. Pri informačnej výchove pre deti prvého ročníka sme sa zamerali na to, aby sa deti oboznámili so základnými pojmami súvisiacimi s knihou a knižnicou: kniha, domáca knižnica, knižnica, kníhkupectvo, spisovateľ, ilustrátor, záložka do knihy, čitateľský preukaz. Deti sa učia rozpoznávať rôzne druhy textov, ako je básnička alebo rozprávka. Vysvetľujeme správne zaobchádzanie s knihou, predovšetkým hygienické návyky pri čítaní. Názorne ukážeme roztrhanú a špinavú knihu a porovnáme ju s knihou novou. Predvedieme, ako správne uložiť knihy do regálov. Vysvetlíme, ako sa stať čitateľom knižnice. Informačnú výchovu detí 1. príp. 2. ročníka základných škôl často spájame so zápisom za čitateľov knižnice. Základné informácie rozširujeme o orientáciu v knižničnom fonde ako takom.
    Aj na pobočke ZŠ Krymská 5 sa dňa 6.10.2020 zúčastnili informačnej prípravy žiaci 1.B triedy s pani učiteľkou Mgr. Vodhanelovou v počte 13 žiakov. Stali sa aj čitateľmi školskej knižnice a spolu sa už tešíme na naše ďalšie stretnutie pri čítaní so žabiakmi Kvakom a Čľupom.

Bc. Ondová Eva

 

Fotogaléria