Od hlaholiky po Štúra

26. september je v kalendári zapísaný ako Európsky deň jazykov. Jeho korene siahajú do roku 2001. Keď že v priestore Európskej únie sa používa 24 úradných a viac ako 60 regionálnych - menšinových jazykov, bol rok 2001 Radou Európy a Európskou úniu vyhlásený Európskym rokom jazykov (European Year of Languages -  EYL).

Do tohto projektu sa zapojilo 45 krajín, ktoré sa svojimi aktivitami snažili poukázať na jazykovú rozmanitosť v Európe, upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov, zvyšovanie mnohojazyčnosti a medzikultúrneho porozumenia, podporu jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy a zároveň podporu celoživotného jazykového vzdelávanie v školách i mimo škôl.

26.9.2014 v deň Európskych jazykov sa v ZŠ. na  Moskovskej ulici počas dopoludňajších hodín konalo stretnutie ktorého sa zúčastnilo 40 žiakov druhého stupňa. Žiaci v rámci Slovenského jazyka a literatúry, Dejepisu i Geografie prešli obdobím od príchodu Slovanov, príchodom bratov sv. Konštantína -- Cyrila a Metoda na naše územie až po uzákonenie spisovnej slovenčiny Ľudovítom Štúrom a jeho spolupracovníkmi na základe stredoslovenského nárečia.

Tu treba podotknúť, že úlohou stretnutia nebolo podať výklad vývinu slovenského jazyka z jazykovedného hľadiska. Zámerom stretnutia bolo v časovej postupnosti poukázať na skutočnosť, že od doby Konštantínovej hlaholiky sa v slovenskom prostredí slovenčina, ako kodifikovaný, kultúrne rovnocenný jazyk k ostatným európskym jazykom stáva po zavŕšení 1000 ročného kultúrneho útlaku Slovákov. 

Časová os jasne prezentuje nielen udalosti svetových a európskych dejín, ale poukazuje aká bola bohatá literárna tvorba ostatných národov Európy v čase, keď na území Slovenska sa v úradnom, liturgickom a literárnom jazyku používala latinčina, nemčina, maďarčina a od konca 16. stor. biblická čeština.

Mgr. Holonič Svätoslav


Fotogaléria