Slávnostné vyhodnotenie súťaže IV. ročníka umelecko-tvorivej súťaže pre deti Kto je mojím ochrancom?

Kreatívna súťaž pre deti ,, Kto je mojím ochrancom“ prebiehala od 20. 09. - 31. 10. 2022. Vyhlasovateľom súťaže bolo Ústredie práce, sociálnych veci a rodiny Bratislava (územný obvod koordinácie Michalovce) a Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja a OZ Entrée pri ZKGZ v Michalovciach. Cieľom bolo zvyšovanie vedomia a  povedomia u detí a mládeže o problematike podpory ochrany deti pred násilím a následne ich vlastné prezentovanie vnímania chápania uvedenej problematiky kreatívnym vyobrazením pomocou dokresľovanej, domaľovávanej  koláže a umeleckým podaním v literárnych žánroch poézie a prózy. Súťaž bola realizovaná v súlade s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím. Do súťaže sa zapojili žiaci I. a II. stupňa ZŠ a Základných umeleckých škôl v Michalovciach, Súkromná spojená škola, Klokočov 90. Do súťaže sa zapojilo spolu 87 žiakov. Súťažné práce hodnotila komisia v zložení: Mgr. Art. Niklasová Alena, Mgr. Baloghová Ivana, Mgr. Jela Timková, PhDr. Mgr. Barkasi Rastislav, PhDr. Vasiľová Alena. Ocenení boli všetci žiaci v I. a II. vekovej kategórii v zlatom, striebornom a bronzovom pásme. Všetkým boli odovzdané diplomy, účastnícke listy a vecné ceny.
Víťazom srdečne blahoželáme, ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže. Veríme, že táto súťaž bola obohatením nielen pre účastníkov,  ale bude inšpiratívna aj pre nás dospelých.  

Dátum: 16.11.2022                                                                                                                                
Forma: umelecko-tvorivá súťaž - vyhlásenie výsledkov                                                                                                                     

Cieľová skupina: žiaci ZŠ a ZUŠ v okrese Michalovce
Počet účastníkov: 107                                                                                                             
Zodpovední: Mgr. Zlatica Chmurovičová, Mgr. Lenka Kohutová