Netradičná hodina druháčikov v knižnici, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4

Základným cieľom informačnej výchovy MŠ a ZŠ je systematické, organizované a kontinuálne nadobúdanie znalostí, vedomostí, zručností a návykov pri práci s rôznymi typmi a druhmi literatúry. Rozvíjanie čitateľských návykov a zručností, metód a techník  individuálneho učenia sa.
Cieľom informačnej výchovy pre deti prvého či druhého ročníka ZŠ je to, aby dieťa pred vstupom do knižnice si dobre zafixovalo pojmy ako kniha a knižnica, hygienické návyky pri čítaní a správne zaobchádzanie s knihou, orientovalo sa v knižnici a v knižničnom fonde, rozpoznávalo literárne žánre (rozprávka, básnička, náučná a príbehová literatúra), rozpoznávalo nosiče (zvukové, obrazové, audiovizuálne dokumenty) a vnímalo čítaný text a dokázalo ho vlastným slovom reprodukovať.
8.10.2020 si prišli žiaci 2.B triedy s pani učiteľkou Mgr. Skybovou zopakovať nadobudnuté vedomosti z minulej návštevy a samozrejme vypožičať novú knižku. Každý žiak mal možnosť vypožičať si jednu knihu podľa vlastného výberu a jednu knihu – Básnička do detskej izbičky – na spoločné čítanie na hodine literatúry. Aktivít a informačnej výchovy sa zúčastnilo 17 žiakov.

Bc. Ondová Eva

Fotogaléria