Hlaváč Štefan

pedagóg, kňaz, duchovný vodca mládeže

*3. 12. 1903 Budapešť

 11. 2. 1983 Hermanovce

Žil v ťažkých sociálnych pomeroch. Do Michaloviec prišiel 2. septembra 1929. Stal sa riadnym profesorom Čs. štátneho reálneho gymnázia v Michalovciach. V tom čase bol jediným Slovákom v prof. zbore. Vyučoval náboženstvo, ale aj latinčinu, dejepis, filozofiu a umeleckú výchovu.

Pomáhal chudobným študentom, staral sa o ich stravovanie, ošatenie a bývanie. Na gymnáziu založil a spravoval bibliothecu pauperum (knižnicu školských učebníc pre chudobných), v meste viedol sociálne ustanovizne (tajomník Spolku ligy proti TBC, okresná starostlivosť o mládež, Červený kríž, ...), aby získal prostriedky na zakúpenie učebníc pre chudobných. V r. 1933 založil katolícky skauting, organizoval letné tábory skautov, zúčastňoval sa s nimi na medzinárodných zjazdoch.

Profesor Hlaváč bol zároveň duchovným správcom nemocnice. Zaopatroval chorých, mával denne bohoslužby, navštevoval a povzbudzoval chorých študentov. Zaslúžil sa o to, že v Michalovciach bol postavený Saleziánsky ústav (1941). Bol tolerantný, pestoval ekumenizmus, za Slovenského štátu zachránil mnohých Židov. Sám sa nevyhol perzekúcii. 29. júla 1950 ho pozbavili profesúry a v januári nasledujúceho roku aj dušpastierskej práce v michalovskej nemocnici. Nasledovalo dvojročné väzenie v Prešove, Košiciach, Ilave, Ruzyni a uhoľné bane v Podkrkonoší. V septembri 1954 ho prepustili z väzenia, do decembra 1957 žil v Kubrej bez pastorácie. Tu napísal svoju skvelú autobiografickú črtu Po priamych cestách.

Od decembra 1957 ešte 25 rokov pôsobil v pastorácii ako farár v dedinke Hermanovce pri Prešove,  po celý čas ostro sledovaný orgánmi štátnej bezpečnosti. Jeho bývalí študenti v r. 1993, t. j. 10 rokov po jeho smrti, založili spolok Rodina profesora Hlaváča. Jej členmi nie sú len tí, ktorých učil a vychovával, ale aj tí, ktorým život tohto velikána ducha a činov učaril. 

Na profesora sa nezabudlo ani po jeho smrti. V roku 1999 mu bola udelená Cena primátora Michaloviec in memoriam. Organizácia Slovenský skauting si ho pripomenula udelením vyznamenania I. stupňa. Zemplínska spoločnosť ho v roku 2004 vyznamenala medailou Zemplínčan roka.

Z úcty k tejto osobnosti je v Michalovciach Ulica profesora Hlaváča a uprostred nej jeho pomník. Busty s pamätnými tabuľami sú v budove gymnázia i nemocničnej kaplnke. Vo Valalikoch pred kostolom vybudovali farníci Park profesora Hlaváča s pomníkom. V Hermanovciach vedľa kostola je jeho upravený hrob. V Kubrej pomenovali po ňom námestie, kde je  na centrálnej budove  osadená pamätná tabuľa a meno prof. Hlaváča nesie aj tamojšia lekáreň.

V priestoroch  Psychiatrickej nemocnice v Michalovciach bol v  roku 2003 uvedený do prevádzky Charitný dom prof. Hlaváča (zariadenie opatrovateľskej služby).  Zariadenie získalo Cenu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, Ing. Ľudovíta Kaníka: „Sociálny čin roka 2003“

V roku 2007 bol v Michalovciach zriadený a uvedený do prevádzky ďalší Charitný dom prof. Hlaváča (zariadenie pre seniorov).

 

Niekoľko medzníkov v živote pána profesora Hlaváča:

•                1910-1916 - gymnázium Trenčianske Teplice

•                1924 - maturita - Nitra

•                1929 - ukončenie teologickej fakulty - Olomouc

•                14. júl 1929 - primičná svätá omša v Kubrej

•                1930 - profesorské skúšky - Košice

•                1932 - doktorát z teológie - Olomouc

•                1929 - 1951 - vyučovanie na michalovskom gymnáziu

•                25. február 1951 - 10. september 1952 - farár vo Všechsvätých pri Košiciach

•                10. september 1952 - 17. september 1954 - väzenie

•                17. september 1954 - 1. december 1957 - zotavovanie sa v Kubrej z následkov väzenia

•                17. december 1957 - 11. február 1983 - správca fary v Hermanovciach

 

Odkazy a linky:

http://www.126zbor.wbl.sk/Profesor-Hlavac.html

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Hlav%C3%A1%C4%8D

http://snn.sk/stefan-hlavac-clovecina-podla-knaza-stefana-hlavaca/

http://www.impulzrevue.sk/article.php?856

http://www.teresa-benedicta.sk/ProfStefanHlavac.html

https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/6568560/rodina-profesora-hlavaca-sa-snazi-o-jeho-blahoslavenie.html

https://presov.korzar.sme.sk/c/7051392/pre-hermanovcanov-sa-farar-stefan-hlavac-stal-symbolom-laskavosti.html

http://www.michalovce.sk/article-osobnosti4.html?p=658231c3075fbeff5ef7c0f4dc0aedcb&m=b9b714a52361bd12f7f6c8ce0d443f44&sm=d887282f81c8cac8e0efe638173e5897