Hajduk Andrej

* 18. 8. 1929 Laškovce

†  14. 7. 2014

Životopis
Narodil sa 18.8.1929 v Laškovciach. V rokoch  1941 – 49 študoval na gymnáziu v Michalovciach, 1949 – 53 na Slov. ev. bohosloveckej fakulte v Bratislave. R. 1953 – 54 pôsobil ako seniorálny kaplán v Bratislave, 1954 – 56 biskupský kaplán vo Zvolene, 1956 – 67 ev. farár v Malinci, 1967 – 91 biskupský tajomník Západného dištriktu a 1991 – 95 farár vo Zvolene, od r. 1995 doc. na Ev. bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, žije na Sliači. Nábožensky motivované básne publikoval počas štúdií v časopisoch Nový rod a Tvorba. Autor zbierok duchovnej poézie Na Tvoje slovo (1990), Prišiel čas clivý (1991), Domov a kvety (1992), Vrchol dňa (1996), Svetlo v duši (1999), antológie Nad obzor (1991). Výber z autorovej poézie vyšiel pod názvom Hovory z hlbín duše (2009). Spoluautor Slovenského evanjelického funebrála (1985) a Evanjelického spevníka (1992), prekladal náboženskú tvorbu. Ako literárny historik sa zaoberal dejinami a osobnosťami ev. literatúry na Slovensku od 16. stor., pozornosť vzbudil štúdiou Vzťahy Filipa Melanchtona k Slovensku (1997), spoluautor monografie Filip Melanchton (s D. Š. Veselým, 1997). Autor knihy Leonard Stöckel (1999), početných literárnohistorických a cirkevnohistorických štúdií i príspevkov v slov. aj zahraničných časopisoch (Cirkevné listy, Ev. posol spod Tatier, Slov. literatúra, Tranovského kalendár, Tvorba T, Lutherischen Kirche in der Welt, Zeichen der Zeit a i.). Na rozhranie cirkevnej a literárnej histórie sa zaraďuje publikácia Tri vyznania viery zo 16. storočia (1990), venoval sa aj teologickej spisbe, napísal vysokoškolskú učebnicu Všeobecné cirkevné dejiny po reformáciu (1998).
Andrej Hajduk celý svoj život venoval službe Trojjedinému Pánu Bohu, a to vo viacerých rovinách: kazateľskej, vedeckej, básnickej. Bol nielen evanjelickým kňazom, ale aj docentom EBF UK v Bratislave a poetom. Jeho silnou stránkou bolo slovo, ktorému veľmi dobre rozumel. Poznal jeho dôležitosť a význam. Vyhľadával ticho ústrania, aby mohol študovať, premýšľať, tvoriť. Z hlbokých úvah vzišli vzácne myšlienky kázní, štúdie, básne či nábožné piesne, vždy všetko precízne vypracované. Skúmal dejiny reformácie na Slovensku s dôrazom na 16. storočie − zvláštnu pozornosť venoval Leonardovi Stöckelovi − slovenskému humanistickému spisovateľovi a teológovi, rektorovi bardejovskej mestskej školy. Diela brata docenta sú natrvalo inšpiráciou vedeckého výskumu. Svoje skúsenosti odovzdával študentom teológie. Nesústredil sa však len na odborný teologický priestor, ale vo svojom tvorivom zámere mal aj širokú evanjelickú verejnosť, ktorej venoval viaceré knižné tituly: Ježiš Nazaretský, Ján Krstiteľ; spolu s D. Veselým písal o Filipovi Melanchtonovi. Významné sú i jeho početné básnické zbierky. Neunikal mu ani praktický život cirkvi. Dlhé roky pôsobil ako biskupský tajomník na BÚ ZD vo Zvolene. Napriek tomu, že ho Pán Boh obdaril vzácnymi darmi, svoj život prežil v skromnosti a evanjelickej zbožnosti.

Tvorba

Poézia
•    Na Tvoje slovo (1990)
•    Nad obzor (1991, antológia)
•    Prišiel čas clivý (1991)
•    Domov a kvety (1992)
•    Vrchol dňa (1996)
•    Svetlo v duši (1999)
•    Hovory z hlbín duše (2009, 1.vydanie)
•    K svetlu a nádeji (2015)

Odborná literatúra
•    Slovenský evanjelický funebrál (1985)
•    Tri vyznania viery zo 16. storočia (1990)
•    Evanjelický spevník (1992)
•    Filip Melanchton (1997, s D. Š. Veselým)
•    Vzťahy Filipa Melanchtona k Slovensku (1997)
•    Všeobecné cirkevné dejiny po reformáciu (1998)
•    Leonard Stöckel (1999)
•    Ján Krstiteľ (2004, 1.vydanie)
•    Ježiš Nazaretský (2007, 1.vydanie)
 

Monografie a štúdie o autorovi
REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XII.

ŠKOVIERA, Daniel: Hajduk, Andrej: Leonard Stöckel. Život a dielo. (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 47, 2000, č. 3, s. 271 – 272.

Odkazy:

http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/andrej-hajduk#books_reviews

https://www.databazeknih.cz/zivotopis/andrej-hajduk-87055

https://www.pantarhei.sk/autori/hajduk-andrej.html