Krasnovský Blažej

*  3. 1. 1951, Bunkovce
† 17. 8. 1999, kataster obce Tesárske Mlyňany

Bol slovenský politik a spisovateľ, autor literatúry pre deti a mládež
Pseudonym
Ľudovít Hvižďanský, Bohuslav Križaj

Základnú školu ukončil v rodisku, potom študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Sobranciach, kde maturoval v roku 1969 a v štúdiu pokračoval na Obchodnej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, ktorú ukončil absolutóriom v roku 1977. V rokoch 1972 – 1995 pracoval v Slovenskej poisťovni, kde zastával rôzne významné funkcie, medzi inými aj funkciu riaditeľa. Popri svojej náročnej práci sa dal na štúdium teológie, ktoré ukončil titulom Mgr. na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte UPJŠ v Prešove v roku 1996. Od roku 1991 zastával rôzne vrcholné ekonomické funkcie v akciových spoločnostiach, bol členom predstavenstiev a dozorných rád vo viacerých slovenských bankách, bol predsedom Dozornej rady Fondu národného majetku a stal sa i riaditeľom sekcie kapitálového trhu, členom Výkonného výboru Fondu národného majetku, pripravoval stratégiu nutnej ekonomickej transformácie. V novembri 1989 spoluzakladal KDH v regióne východného Slovenska. Od roku 1998 zastával funkciu podpredsedu KDH pre ekonomiku. Tragicky zahynul pri autonehode v katastrálnom území obce Tesárske Mlyňany. Bol šéfredaktorom oficiálneho časopisu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Slovo (náboženský časopis), vedúcim redaktorom časopisu pre kresťanskú kultúru Verbum, zakladajúcim členom Spolku sv. Cyrila a Metoda, bol členom výboru Spolku sv. Vojtecha v Trnave a členom ekonomickej rady Košického apoštolského exarchátu.

Svoje prvé diela začal uverejňovať v roku 1971, knižne debutoval v roku 1984 zbierkou Na linke dôvery. Vo svojej tvorbe využíval náboženské a kresťanské motívy, odsudzoval konzumný spôsob života a materializmus. Venoval sa písaniu meditatívnej, intímnej a občianskej lyriky, je tiež autorom rozhlasových literárnych pásiem a kompozícií, ale tiež televíznych scenárov (Nedeľná chvíľka poézie). Vo svojom vydavateľstve Slovo vydal 50 knižných titulov, medzi ktorými bola poézia, próza, antológie, zborníky poézie, ale tiež drámy od mladých východoslovenských spisovateľov.
Ocenenia

•    2003 – Cena mesta Košice in memoriam za „aktívny podiel pri zakladaní a rozvoji hospodárskych, podnikateľských a kultúrnych aktivít v meste Košice a prínos v oblasti poézie, prózy, vydavateľskej činnosti, so zameraním na duchovnú oblasť“.
•    2006 – Cena Emila Korbu in memoriam za osobitý prínos pre Slovo.
 

Tvorba

Poézia pre dospelých
•    1984 – Na linke dôvery
•    1987 – Siločiary
•    1990 – Hodina Jóba
•    1992 – Iný život
•    1995 – Pod dvojramenným krížom
•    1996 – Z ťaživého sna
•    1998 – Až k prameňu

Poézia pre deti a mládež
•    1987 – Stačí malá nepozornosť
•    1990 – Nezbední hrdinovia
•    1990 – Kedy smútia zvieratká
•    1991 – Čo ti značka vraví
•    1993 – Detský kalendár

Publicistika
•    1991 – Boh oslovil politikov

Odkazy:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Bla%C5%BEej_Krasnovsk%C3%BD

http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/blazej-krasnovsky

https://www.sme.sk/c/2198858/podpredseda-kdh-b-krasnovsky-zahynul-pri-autonehode-nedaleko-zlatych-moraviec.html