Štefan Varkonda

prírodovedec, regionálny autor

* 01.09.1937 Ložín

 

Narodenie a štúdium

RNDr. Štefan Varkonda, CSc. sa narodil 1. septembra 1937 v Ložíne. V Michalovciach absolvoval gymnázium a za vysokoškolským štúdium neskôr odcestoval do Bratislavy, kde študoval na fakulte prírodných vied VŠP odbor biológia - chémia.

Vzdelanie a pracovné pôsobenie

Pracoval v Kráľovskom Chlmci, Novej Bani. Od roku 1965 pracoval v  Botanickom ústave SAV v Bratislave v oblasti molekulárnej biológie, od roku 1968 ako vedúci vedecký pracovník vo výskumných ústavoch VÚAgT a  VÚCHT v Bratislave.

Jeho prírodovedecký výskum je zameraný na biologické účinky  nových organických zlúčenín a látok prírodného pôvodu, a to predovšetkým atraktantov, feromónov a repelentov a metódam ich využitia v ochrane lesných porastov.

Bol členom rôznych celoštátnych odborných komisií, koordinátorom výskumných úloh aj v medzinárodnom merítku. Je autorom mnohých odborných publikovaných prác, populárne vedeckých prác, autorských osvedčení, patentov, úžitkových priemyslových vzorov, biotechnických výrobkov využívaných doma i v zahraničí.

Žije v Bratislave, kde pracuje vo vlastnej súkromnej vedeckovýskumnej, výrobnej a obchodnej firme Fytofarm s.r.o, ktorá je zaradená medzi malé organizácie vedy a výskumu.

Maliarska tvorba

Známy je aj ako maliar -  amatér. Tvoriť začal už ako študent. V roku 1995  predstavil svoje olejomaľby na samostatnej výstave v Novej pod názvom "Novobanské reminiscencie" pri príležitosti 650. výročia mesta. Ide o tvorbu z obdobia 1959 – 70, keď tam žil a pracoval.

Literárna tvorba

Venuje sa písaniu krátkych próz. V roku 2006 vydal súbor krátkych próz pod názvom „Pripovidki z Ložina“   s vlastnými ilustráciami a v roku 2010 „Pripovidki z Ložina II“. 

Vznikol tak cyklus príbehov opierajúci sa o historické skutočnosti i ústne podanie z rodiska a blízkeho okolia. Živo opisuje a vystihuje „genius loci“- ducha kraja, prostredia a ľudí.  Ide o akýsi miestny národopis, prehľad dejinných udalostí, legiend, anekdot, zvyklostí i nárečia, ktoré sa viažu k východoslovenskej obci Ložín, „tomuto srdcu Zemplína“. V oboch knihách je množstvo národopisných čŕt, ktoré dotvárajú predstavu o histórii a živote predchádzajúcich generácií predkov s dôrazom na starobylosť kraja.

Tvorba:

·         Pripovidki z Ložina (2006)

·         Pripovidki z Ložina II (2010)

 

Použité zdroje:

RNDr. Štefan Varkonda, CSc. Ložín: oficiálne stránky obce [online]. [cit. 2022-07-20]. Dostupné na: https://www.obeclozin.sk/sk/dotkli-sa-horizontu-obce/rndr-stefan-varkonda-csc/

Pripovidki z Ložina II. ZKGZ: Michalovce [online]. 2010 [cit. 2022-07-20]. Dostupné na: https://www.zkgz.sk/page.html?p=c0e772f64cca18a7d7d98a6ad9f94b5f