Sirochman Ernest

* 1. 1. 1937 Blatné Revištia
† 23. 2. 2019 Michalovce mestská časť Močarany

Pseudonym:
E. Ochman, Ervín Ochman, Ervín sir Ochman, S. Ochman, Stano Manoch

Životopis autora
Editor, literárny bibliograf, publicista, pedagóg, kultúrny pracovník PhDr. Ernest Sirochman sa narodil 1. januára 1937 v Blatných Revištiach. Jedenásťročnú strednú školu (JSŠ) ukončil v roku 1955 v Sobranciach a v štúdiu pokračoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, zvolil si odbor slovenčina – ruština.
Učiteľské ostrohy získaval na Záhorí – JSŠ Holíč, Základná deväťročná škola (ZDŠ) Veľké Leváre a od roku 1964 bol stredoškolským profesorom na Gymnáziu Pavla Horova (GPH) v Michalovciach, od roku 2000 prednášal na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda a istý čas pôsobil aj na Súkromnej strednej priemyselnej škole (SPŠ) odevnej.
Tvorivá aktivita PhDr. Ernesta Sirochmana preniká do viacerých oblastí. Popri pravidelnej práci s mládežou ako rusista viedol kurzy ruštiny a bol členom sekcie ruského jazyka pri Slovenskom ústrednom výbore Zväzu československo – sovietskeho priateľstva (SÚV ZČSSP). Ako náčelník výcvikového strediska brancov sa venoval najmä streleckému športu. 
Rozhodujúcou doménou jeho pôsobenia však stále bol a je kultúrny život predovšetkým zemplínskeho regiónu. Patrí k zakladateľom súťaže v umeleckom prednese Horovov Zemplín, stál pri zrode súťaže v prednese a tvorbe duchovnej lyriky Zvonického dni. Nechýbal v odborných porotách Puškinovho pamätníka, Hviezdoslavovho Kubína či Horovovho Zemplína .
Ako presvedčený národovec sa naplno venoval matičnej činnosti. Tri roky bol externým riaditeľom Domu Matice slovenskej v Michalovciach a funkciu predsedu miestneho odboru Matice slovenskej vykonával osem rokov. Pozoruhodná je jeho prednášková činnosť aktívneho matičiara o literárnych a duchovných osobnostiach na seminároch a konferenciách okrem Michaloviec aj v Bánovciach nad Ondavou, Pozdišovciach, Košiciach, Trenčianskych Tepliciach, v Užhorode a inde.    
Neodmysliteľnou súčasťou  záujmov PhDr. Ernesta Sirochmana je publikačná činnosť. Na stránkach regionálnej tlače či v novinách  s celoslovenskou pôsobnosťou napr. Slovenské národné noviny, Slovo, Pravda uverejňuje podnetné úvahy, recenzie, literárne eseje. Spolupracoval aj so Slovenským rozhlasom a vystúpil aj vo výchovno-vzdelávacích programoch Slovenskej televízie (STV). Recenzoval práce začínajúcich autorov ako je  Anton Hnáth, Mária Dományová, Juraj Duda, Štefan Halas. Robí jazykového korektora v kalendároch ako aj vo všetkých publikáciách, vydávaných spoločnosťou Byzant a Renoma.
Jeho vrúcny vzťah k duchovnému a umeleckému dielu našich rodákov sa prejavil v množstve bibliofílií a bibliografií o Pavlovi Horovovi, Mikulášovi Kasardovi, Jurajovi Padovi, Jánovi Štiavnickom, Gorazdovi Zvonickom, Štefanovi Hlaváčovi, Jánovi Murínovi, Františkovi Fugovi a Bartolomejovi Leškovi.
Plodný literárny publicista a recenzent bol aj organizátorom kultúrneho života vo svojom bydlisku. Má zásluhy na zriadení Občianskeho združenia Močarany, na vybudovaní Domu smútku, na zriadení Pamätnej izby Gorazda Zvonického a aktívnou činnosťou aj naďalej prispieva k zachovaniu dedičstva svojich otcov a uchovaniu spomienky na svojho vzácneho rodáka.

Diela a recenzie diel
Esej
Bežci k výšinám krás (2011, 1.vydanie)
Literárna veda
Pavol Horov (1965),  Mikuláš Kasarda (1970),  Juraj Pado (1972),  Ján Štiavnický – prozaik, dramatik, publicista (1987), Michal Stojak – vyznávač kultúry slova (1999), Nížinný dvojzáprah (2011, 1.vydanie)
Monografie a štúdie o autorovi
ŠAH: Ernest Sirochman – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 1, s. 157.

Publikačná činnosť
•    Bibliografie
Pavol Horov. Súpis literatúry (1965), Mikuláš Kasarda. Portrét básnika (1970), Juraj Pado. Portrét básnika. Súpis literatúry (1972), Michalovské gymnázium včera a dnes. Bibliografia (1976), Ján Štiavnický. Prozaik, dramaturg, publicista (1987), Michal Stoják. Vyznávač kultúry slova (1999), Ernest Sirochman. Rozsievač lásky a krásy (2000)
•    Bibliofílie a editorstvo
Jubilujúce gymnázium (1972), Horovov Zemplín (1977 – 1997), A predsa planie slnce nad Ondavou (1980), Žriedla na úvrati (1982), Za jasom svojho sna (1983), Naliehavý hlas života (1984), Pavol Horov – básnik domova (1984), Venovania (1985), Najpresnejšou zbraňou je slovo (1986), V srdci sa piesne rodia. Krčah poézie zo žriedla ľudu (1988), Dúšky súvzťažnosti. Malý poetický triptych (1988), Valia sa vlny jedna za druhou (1989), Listy. Pavol Horov a Ladislav Novomeský (1990), Poslovia večnej pravdy (1991), Zo spoločného prameňa. Malý poetický triptych (1993), ThDr. Ján Murín (1993), Kontinuita cyrilo-metodskej misie na Slovensku (B. Leško, 1993), Spevy Zemplína. Okolie Pozdišoviec (J. Libera, 2003), Spevy Zemplína. Od Laborca po Ondavu (J. Libera, 2004)
•    Knižne vydané práce
Katechéti Hlaváč a Murín (1998),Gorazd Zvonický v spomienkach svojich rovesníkov (1998), Mariánsky básnik Gorazd Zvonický (1998), Blatné Revištia – prastaré slovanské sídlisko (2001), Ján Murín v srdciach zakotvený (2002), Jozef Pichonský – nedocenený svedok doby (2011), Bežci k výšinám krás (Duchovné motívy v tvorbe M. Kasardu a J. Pada, 2011),Nížinný dvojzáprah (O lyrických dimenziách M. Kasardu a J. Pada, 2011), Gorazd Zvonický – básnik pravdy a krásy (2013),Reminiscencie Gorazda Zvonického (2013),Cesta útrap a lásky (2015), Nepresnosti v slovenčine (2015)
•    Výbery z tvorby
Gorazd Zvonický: Chcem sa ti ozvať (1993),Gorazd Zvonický: Začatá brázda. Verše s cyrilo-metodským nápevom (1996), Jozef Tóth: Dary zo Solúna. Výber z básnickej tvorby (1997), Pavol Horov: Zemplín môj rodný (2002),Gorazd Zvonický: Strmé schody k výšinám (2002), Gorazd Zvonický: Kradmo si slzu stieram (2002), Pavol Horov: Preludy lások (2014),Pavol Horov: Kontrasty čerenia (2014)
•    Zborníky a pamätnice
Päťdesiat rokov Gymnázia v Michalovciach (1972),Poryvy ducha vznešené. Zborník poézie súčasných sovietskych básnikov (1975), Mikuláš Kasarda – básnik životnej prostoty a aktívneho postoja (1985), K obzorom poézie Juraja Padu. Zborník pozdravov a kritických ohlasov k jubileu básnika (1987), 75 rokov prvého zemplínskeho gymnázia. Pamätnica Gymnázia v Michalovciach 1922-1997 (1997), Život pokorný a prostý (M. Kasarda, 2006), Kvet pre dušu. Antológia duchovnej poézie (2008), Pamätnica Spolku sv. Cyrila a Metoda (2011)
•    Uvádzanie autorov a literárnych diel do literatúry
Hodina z Jóba (B. Krasnovský, 1990), Stratený svet (V. Cucak, 1996), Obzri sa ešte (A. Hnáth, 1996), Čriepky ( M. Dományová, 1998), Kračun na Zemplíne (V. Čurmová, 2003), Zbohom, kaľendar (J. Knapp, 2003), Od Fašeng po Kračun na Zempľiňe (V. Čurmová, 2003), Jak se žilo u Malčici ( J. Balog , 2003), Bitanstva ( J.Knapp,  2003), Od Básne k obrazu a naopak (J. Duda, 2004), V kútiku srdca ( J.Kudláč , 2005), Zatiahni na hlbinu (J. Duda, 2006), Nedokončený dialóg (J. Pado , 2007), Oneskorené návraty ( M. Jalčovik , 2007), Rovnováha druhej strany zrkadla ( J. Kurilla , 2007), Spolok na ceste  ( M. Hospodár , 2007), Ku koreňom našej viery ( J. Poprik-  M. Hospodár, 2008 ), Svetlo domova (A. Hajduk , 2008), Cesta za Pánom ( B. Kramáreková , 2009 ), V objatí storočia ( Š. Halas , 2009 ), Viera a kultúra v evanjelizačnom procese ( M. Hospodár, 2010 ), Na vlnách Vatikánu ( C. Vasiľ , 2010 ), Tajomný Vihorlat ( L. Vŕbová , 2010 ), Vďaka ti , Pane (B. Kramáreková , 2011), K prameňom poznania našej viery ( A. Knežová, 2011 ), Štipľavá paprika (J. Kopčaj , 2011), Správny chlap ( J. Kopčaj , 2011 ), Kupovať na bradu ( J. Madar , 2011), Sila, miluj ( J. Kopčaj , 2012 ), Všetko na 50 slov ( J. Madar , 2012 ), Osem rokov v gulagoch ( S. Nurko, 2012 ), Stromy sú mojím osudom (L. Maxim , 2012 ), Duby Zemplína (L. Maxim, 2012), Návraty k prameňom (J. Duda, 2012), Fragmenty zo života (J. Tomšík , 2013), Vyznania (J. Duda, 2014), Keď naplnil sa čas (J. Duda, 2014), Cesty za tancom (J. Duda, 2014), Kráčame k prisľúbeniam ( M. Hospodar , 2015 ), Na krídlach slova a viery ( M .Hospodár , 2015), Hapčuda ( J. Snopko , 2015 ), Od prameňa k nádeji ( M. Hospodár , 2016 ), Jesenné rozjímanie ( L. Ďaďovský , 2016 ), Obyčajné veci ( A. Hnát , 2016 ), Objav poklad Zemplína ( M. Buraľ , 2016 ), Na valaľe (J. Rimár , 2016)
 
Knihy spravidla sprevádzal jazykovými korektúrami, rozhovormi a doslovmi
•    Skladačky
ThDr. Ján Murín, JUDr. Jozef Pichonský, Július Barč – Ivan, Gorazd Zvonický – básnik pravdy , krásy a svetla , Gorazd Zvonický – básnik krásy a nádeje , Gorazd Zvonický – básnik svetla a radosti
Publicistická a spoločenská činnosť
•    Príležitostné články a úvahy  v  tlači
Kultúrny život , Slovenské pohľady, Kultúra, Slovenské národné noviny, Slovo, Pravda, Zemplínske noviny, Zemlín extra, Hlas Zemlína , Michalovčan, V kalendároch a miestnych zborníkoch

Má zásluhy:
na zriadení OZ Močarany, na vybudovaní Domu smútku, na zriadení Pamätnej izby  G. Zvonického, na propagácii literárnych umelcov Zemplína, do podrobnosti rozpracoval dielo P. Horova , G. Zvonického a M. Kasardu

Angažoval sa ako:
- predseda pobočky SSCM - predseda MO Matice Slovenskej - riaditeľ Domu MS - teraz člen výboru SSCM - spoluzakladateľ Horovovho  Zemplína, Zvonického dní - jazykovedný korektor  bývalého týždenníka Zemplín extra - gréckokatolíckych kalendárov - členských kníh a príležitostných publikácií SSCM -  kníh vydávaných Zemplínskou spoločnosťou a Renomou

Viedol  rubriky (okienka):
Jubilujúce gymnázium, Jazykové okienko, Storočnica G. Zvonického, Od Urbana po Michala Naši rodáci (v r. 1992 – 97 sprístupnil profily 236 osobností zo spoločenského, kultúrneho života, umeleckého sveta, duchovnej oblasti a rôznych vedných disciplín)

Literárne  pásma:
Básnik v čase plnosti (o J. Padovi). Čs. rozhlas, štúdio Košice, 20.3.1992)

Ocenenia
•    Ďakovný list Okresného úradu  Michalovce pri príležitosti 75. výročia vzniku Gymnázia v Michalovciach
•    Ďakovný list vedenia Gymnázia P. Horova za celoživotné pedagogické dielo a hodnotnú publikačnú činnosť (2007)
•    Ďakovný list Mestského úradu pri príležitosti Dňa učiteľov za dlhoročnú, náročnú a zodpovednú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie SR (2007)
•    Pamätná medaila Zemplínčan roka udelená Zemplínskou spoločnosťou
•    Medaila Domu Matice slovenskej
za spoluprácu pri šírení slovenskej kultúry (2010)
•    Cena mesta Michalovce za rozvoj výchovy a kultúrneho rozvoja v meste
•    Ďakovný list Spolku sv. Cyrila a Metoda za aktívnu prácu v Spolku
•    Čestný člen Spolku sv. Cyrila a Metoda za podiel na šírení cyrilo-metodského dedičstva (2015)

Odkazy a linky:

https://chamo.kis3g.sk/search/query?term_1=sirochman+ernest&theme=system

http://matica.sk/medailon-phdr-ernesta-sirochmana-pre-tych-co-jubilanta-menej-poznaju/

http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/ernest-sirochman