Bančej Maroš

* 04. 09. 1960  Michalovce
† 17. 07. 2019 Bratislava


Narodil sa v úradníckej rodine. V rokoch 1979 – 1984 študoval na Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Po skončení štúdia pôsobil v Bratislave ako murár-lešenár, v rokoch 1984 – 1985 ako výskumný pracovník vo Výskumnom ústave káblov a izolantov, v rokoch 1986 – 1987 ako robotník a bezpečnostný technik v Slovnafte, v rokoch 1988 – 1989 ako učiteľ v Sládkovičove.
V roku 1990 sa stal redaktorom, potom šéfredaktorom časopisu pre mladú literatúru Dotyky, kde pôsobil takmer desať rokov a mal výrazný podiel na jeho tematickej a obsahovej orientácii. V rokoch 1994 – 1997 vykonával aj funkciu šéfredaktora vydavateľstva ARS-LITERA, v rokoch 1993 – 1997 sa autorsky a moderátorsky podieľal na televíznej relácii 900 sekúnd o knihách. Od roku 1999 pracuje v Slovenskom rozhlase, v súčasnosti ako šéfredaktor Rádia Devín – kultúrneho okruhu verejnoprávneho média. Žije v Bratislave.
Svoje prvé básne začal uverejňovať koncom sedemdesiatych rokov v dobových literárnych časopisoch, koncom osemdesiatych rokov najmä v Literárnom týždenníku a Dotykoch a básnických antológiách (Načo sú nám rodičia, Moje najmilšie verše, Súradnice).
 Jeho knižným debutom je „trojzbierka“ textov pop-music (spolu s J. Urbanom a J. Litvákom) Výstrel z motyky (s podtitulom Správa o prievane). Kniha bola pripravovaná na sklonku komunistického režimu, ale vyšla až tesne po jeho páde. Už fakt, že úvod do nej (pod názvom Milí čitatelia od 14 rokov) napísal Milan Lasica, ktorého autori zbierky označili za svojho „duchovného otca“, mal byť signálom zásadne iného, ironicko-recesného a aj najmenšieho náznaku akejkoľvek ideológie zbaveného prístupu k tvorbe – a rovnako aj, hoci nesformulovaným,  básnickým manifestom generácie, ktorá žije „len tak hogo-fógo“, generácie, ktorú „vôbec nebaví / že máte o nás obavy / či skončíme či neskončíme / dobre“.
Práve týmito veršami (v básni Tak už sme došli) Bančej definuje túto spoločnú „správu o prievane“, do ktorej autorsky prispel 22 textami. Už ich názvy – Invalidné blues, Letecký deň neviniatok, Zatvor okno, vypadol nám Fero... (slovenský Ikaros), Zbor majiteľov chladničiek a iné – sú výrečným signálom obsahovo „nevážneho“ prístupu k témam, ktoré predchádzajúca normatívna kritika nepripúšťala alebo sa prinajmenšom stretli s jej ostrým odsúdením. Zbierku Výstrel z motyky, ktorej ďalším spoluautorom je J. Urban, možno vnímať aj ako prvý signál otvorenia priestoru pre nástup novej literárnej generácie.
Nie náhodou práve Bančej a Urban po roku 1990 otvorili na stránkach Dotykov, časopisu pre mladú literatúru, priestor na konfrontáciu rozmanitých literárnych a estetických prúdov, individuálnych i skupinových autorských poetík. Bančej sám autorsky do Dotykov sústavne prispieval. Jeho samostatným knižným debutom je básnická zbierka Príliš tesná koža. Je záznamom životných okamihov, raz recesného, inokedy bolestivého „zvliekania príliš tesnej kože“, vlastného autorského ja, ktoré „hľadá kód / presný ako kus kovu / do pulzujúceho blata mozgu / kľúč husľový / zauzlený remienok (báseň Autorský subjekt počúva).
Prvá časť zbierky Dnes večer vo vzduchu je napísaná voľným veršom, v jazyku niektorých básní autor využíva rôzne novotvary. V druhej časti Jam session pre pekné nohy prevláda jazyk erotiky, ktorý sa stáva prirodzenou súčasťou jazyka generácie 90. rokov (básne 32°C, Aplikovaná inkvizícia, Mačiatko EL, Cesta územím niekoho, Anémia erotiky a ďalšie).
Práve básne s erotickými motívmi ukazujú zložitosť vzájomnej komunikácie tejto generácie, riziko erotického „obnaženia“, ktoré prináša do vzájomných vzťahov muža a ženy. Tretia časť zbierky Ilegálna vysielačka hlavy (s podtitulom Kodicil, úlety, komentáre, slová) je lyrickým pásmom esejisticky ladených básnických textov, členených podľa abecedy.
Jeho druhá kniha Vampiriáda je kompozíciou prozaických a básnických textov inšpirovaných rôznymi démonologickými a hororovými textami M. Shelleyovej či B. Stokera a postavami ako A. Báthoryová (u Bančeja Betka Báthory) či Vlad Tepec (Vlad Impaler), ale aj psom baskervillským a slávnymi poviedkami A. E. Poa. Kniha je venovaná „všetkým deťom noci“ a je autorovým originálnym príspevkom do tohto poklesnutého, no literárne stále produktívneho a čitateľsky vďačného literárneho žánru.
Z početných Bančejových esejistických, fejtónových a „úletových“ textov vznikla kniha Maroš – úlety a fakty. Okrem zaujímavého, často aj sebaironického pohľadu na vlastnú tvorbu prináša rovnako zaujímavý, odľahčený pohľad na situáciu v mladej slovenskej literatúre s jej adoráciou postmoderny, ale aj snahou o uchovanie trvalých hodnôt slovenskej literatúry 20. storočia.
Jeho básne a prózy vyšli aj vo viacerých antológiách, napríklad Načo sú nám rodičia, Moje najmilšie verše vo výbere Š. Bučka, v antológii slovenskej prózy Súradnice, ktorá vyšla v Maďarsku, v antológii slovenskej prózy a poézie Dúšok jedu a v niektorých iných.

Hlavné ťažisko jeho tvorby je však v scenáristickej, dramaturgickej a editorskej činnosti, a to najmä pre rozhlas, televíziu a rôzne vydavateľstvá. Permanentne činný je aj v oblasti kultúrnej publicistiky, ale pre množstvo pseudonymov je táto jeho činnosť len veľmi ťažko mapovateľná.

Pre mladých hudobníkov napísal množstvo piesní, najradšej však tvorí šansónové texty, kde môže včleniť poetický príbeh.

Tvorba

Poézia
●    Výstrel z motyky (1990, spoločné dielo: M. Bančej, J. Litvák a J. Urban)
●    Príliš tesná koža (1995)
●    Vampiriáda (1998)
●    Kvet pre dušu (2008, 1.vydanie)
●    Opičí cirkus (2017, 1.vydanie)

Esej
●    Maroš – Úlety a fakty (1997)

Iné
Recenzia diela:
„Zúrivo, nežne, svoj...“ - Jozef Urban ("Zúrivo, nežne, svoj...", 2011, 1. vydanie)

Odkazy :

https://chamo.kis3g.sk/search/query?term_1=Ban%C4%8Dej+Maro%C5%A1&theme=system

http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/maros-bancej

http://referaty.aktuality.sk/maros-bancej/referat-22906

http://www.books.sk/writer_card.jsp?id=8

http://www.noveslovo.sk/c/Vsestranny_autor_Maros_M_Bancej

http://www.dotyky.net/?p=2488