Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

V zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 211/2000 Z.  z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

a Vyhlášky Ministerstva financií  SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií určuje  ZKGZ v Michalovciach nasledovný sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií:

Formát Cena
tlač alebo čb kopírovanie jednostranné za stránku A4 0,10 €
tlač alebo čb kopírovanie obojstranné za stránku A4 0,20 €
tlač alebo čb kopírovanie jednostranné za stránku A3 0,20 €
tlač alebo čb kopírovanie obojstranné za stránku A3 0,40 €
CD alebo DVD 1 kus 0,60 €
poštová obálka 1 kus:  
C6 0,02 €
C5 0,04 €
C4 0,06 €
obálka na CD/DVD 0,17€
poštové poplatky sa určujú podľa cenníka Slovenskej pošty a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poskytnutie informácie e-mailom a telefonicky sa nespoplatňuje.

Podľa vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií sa úhrada nákladov určí ako súčet nákladov tohto sadzobníka.

 

Spôsob úhrady poplatku

Poplatok možno uhradiť:

▪             hotovostnou platbou do pokladne ZKGZ v Michalovciach na adrese:  Štefánikova 20, 071 01          Michalovce, II. posch. knižnice

▪              poštovou poukážkou na adresu:  ZKGZ v Michalovciach, Štefánikova 20, 071 01  Michalovce

▪             prevodným príkazom na účet ZKGZ v Michalovciach, vedený v Štátnej pokladnici č. ú.:

IBAN: SK29 8180 0000 0070 0018 5270