Rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu

SLOBODNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁMZemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach

Rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu


V _____________________ dňa ________________
Číslo _____________________
Podľa paragrafu 18 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene a doplnenie niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), paragrafu 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

n e v y h o v u j e m


žiadosti o poskytnutie informácie oktorú podal (kto) _________________________ (kedy) ___________________

pod evidenčným číslom _____________________________________________

Odôvodnenie:Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno do 15 dní od jeho doručenia podať opravný prostriedok podľa paragrafu 19 ods. 1 a 2 zákona o slobode informácií, povinnej osobe, ktorá toto rozhodnutie vydala.

odtlačok úradnej pečiatky
_____________________________

podpis oprávneného vedúceho
zamestnanca, vecného gestora
povinnej osoby