ŽIADANKA MVS

Žiadanku môžu posielať len knižnice. Ak má ZKGZ vo svojom fonde zo žiadaného titulu len 1 exemplár, MVS na daný titul neposkytne.
Zásady poskytovania dokumentov prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby pre čitateľov ZKGZ v Michalovciach

Žiadajúca inštitúcia:
Žiadame o výpožičku knihy:Žiadame o xerokópiu článku:

Doplňujúce údaje: