Odborná kritika 2018

Stretnutie so spisovateľkou Zuzanou Kuglerovou

Deti Detského domova v Michalovciach sa dňa 10. 04. 2018 zúčastnili stretnutia s autorkou obľúbených rozprávkových kníh pre deti a mládež. Ďakujeme za príjemnú atmosféru, inšpiráciu pre mladých tvorcov z radov detí a podnetnú besedu so slovenskou autorkou Zuzanou Kuglerovou, ktorú zorganizovala Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického vďaka Fondu na podporu umenia.

Mgr. Martina Nejedlá
špeciálna pedagogička CDR
--------------------------------------

 

Stretnutie so spisovateľkou Máriou Blšákovou


Dňa 17. 4. 2018 sa v knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach uskutočnilo milé podujatie: Stretnutie so spisovateľkou Máriou Blšákovou. Jeho cieľom bolo ukázať prierez jej beletristickej tvorby od počiatkov až po súčasnosť. Vrcholom však bolo predstavenie novej knihy „Za dverami číha život“, ktorú písala so svojím synom – autistom. S ľahkosťou do nej vložila svoje materinské zážitky, skúsenosti, strasti i radosti života s ním. Pre nás pedagógov i rodičov takýchto detí bolo veľmi zaujímavé počuť aj vyjadrenia tohto dospelého syna Jojka, ktorý sa besedy tiež zúčastnil. Dodalo nám to nádej, že aj keď je život s takýmito deťmi veľmi náročný, môže byť vďaka láskavej, obetavej, dennodennej starostlivosti pre obe strany zmysluplný a naplňujúci. Podujatie sa uskutočnilo za podpory Fondu na podporu umenia.

Mgr. Marianna Sopková
SZŠ pre žiakov s autizmom v Klokočove
------------------------------------------------------

 

Deň matiek


Nádherný sviatok našich mamičiek, ktorý pripadá každý rok na druhú májovú nedeľu. My sme Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach navštívili 09.05.2018. Mamičkám sme vyrábali náušnice s príveskom. Ďakujeme za tvorivé dopoludnie a skvelú organizáciu podujatia, ktoré podporil Fond na podporu umenia. Sme veľmi radi, že sme si mohli vytvoriť darčeky pre mamičku a dozvedeli sme sa niečo nové o tomto sviatku.

Mgr. Martina Lesníková a žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Michala 1.a 2. ročník.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vodné dobrodružstvo


Dňa 22. 6. 2018 sme sa so žiakmi 6. ročníka zúčastnili na besede s pani Lenkou Šingovskou, autorkou knihy Vodné dobrodružstvo, šéfredaktorkou vydavateľstva CLASS.

Autorka veľmi pútavo rozprávala o práci na tejto knihe, o dlhej ceste, ktorá viedla k vzniku jedinečnej
a zaujímavej publikácie.

Kniha Vodné dobrodružstvo je zaujímavá svojou formou a obsahom. Je písaná dvojjazyčne –
v slovenskom a v anglickom jazyku, čím poskytuje možnosť predstaviť našu krajinu a jej prírodné
bohatstvo aj deťom Slovákov žijúcim v zahraničí. V 10 kapitolách predstavuje rozmanité podoby vody
a profesie s ňou spojené. Malých čitateľov knihou sprevádza malý Miško, ktorý spolu so svojím
otcom, lodným kapitánom navštevuje počas prázdnin vybrané lokality na Slovensku, ktoré sú
nejakým spôsobom spojené s vodou.

Žiaci mali možnosť vidieť tieto stavby stvárnené na maľovaných mapách, na základe pomocných
otázok ich identifikovali a lokalizovali. Zaujímavé a zároveň aj poučné texty sú doplnené ilustráciami,
ktoré sa žiakom veľmi páčili. Vďaka tejto besede si žiaci prehĺbili vedomosti o tom, čo voda pre ľudí
znamená, aké sú možnosti jej využitia, ale aj to, aké je dôležité ňou neplytvať. Pani Šingovská ochotne
odpovedala na množstvo zvedavých detských otázok, ktoré sa týkali jej putovania po Slovensku
v súvislosti s prácou na tejto knihe. Čas strávený na besede bol určite prínosom pre všetkých
zúčastnených. Podujatie sa uskutočnilo za podpory FnPU.

Mgr. Alena Kačmárová
ZŠ J. Švermu 6, Michalovce
-------------------------------------

 

Detský čitateľ – formotvorné prostredie

Dňa 05.  10. 2018 sa uskutočnil seminár pre učiteľov 2. stupňa ZŠ a 8 - ročných gymnázií, pre detských knihovníkov, ktorý podporil FnPU.
Prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc. predstavila pedagógom najhodnotnejšie tituly kníh určené pre detského čitateľa v súčasnej dobe. Ku každej knihe podala stručnú charakteristiku i odborný pohľad z hľadiska umeleckej hodnoty knihy. Učitelia tak získali stručný, ale po odbornej stránke hodnotný prehľad o dobrých detských knihách.
Pán Mgr. Hujdič predstavil pedagógom niekoľko tvorivých a zaujímavých aktivít v práci s knihou.
Seminár bol pripravený na vynikajúcej úrovni nielen prítomnosťou odborníkov, ale aj svojim
obsahom. Učitelia získali veľmi kvalitné odborné poznatky a praktické ukážky v práci s knihou, ktoré
môžu implementovať na vyučovacích hodinách. Tento seminár potvrdil, že poznatkov v oblasti práce
s knihou nikdy nie je dosť a je potrebné neustále vzdelávanie pedagógov, ktorým záleží na rozvoji
a zdokonaľovaní žiakov v oblasti čitateľskej gramotnosti. Učitelia by privítali aj ďalšie podobné
semináre, ktoré by im pomohli inovovať prácu s knihou na vyučovacích hodinách.

Mgr. Mária Papáčová
ZŠ Pavla Horova Michalovce