Náš odraz - obraz

Súborná výstava prác žiakov 1. až 4. ročníka  študijného odboru propagačná grafika je v rámci SOŠ sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach prvým ročníkom.
Výstava je „odrazom“ či „obrazom“ tvorivého, hravého i vážneho prístupu k výtvarnému spracovaniu tém rôznymi technikami od klasických až po výtvarný experiment. Prezentuje ukážky ročníkových prác, tzv. klauzúrnych prác tematicky zameraných na štylizáciu prírodných motívov, návrhy na CD a DVD obaly, logá firiem, grafické manuály, plagáty, taktiež ukážky záverečných prác žiakov končiacich ročníkov, ktoré sú súčasťou praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky spojených s prezentačnými plagátmi prezentujúce autorské knihy, knižné ilustrácie, osobné portfólio, propagačné materiály pre školu a školské akcie a pod., ukážky plenérových prác, ktoré sú výsledkom 5-dňového krajinárskeho kurzu v prírode a ďalšie práce, ktoré vychádzajú z tvorivej hry so základnými výtvarnými vyjadrovacími prostriedkami, kreácie s písmom, použitie písma v riešení nápisu, reklamný písmový plagát, priestorové vytváranie.
    Výber prác odzrkadľuje netradičný prístup k spracovaniu daných tém, kompozičné posuny i posuny reálnych pohľadov smerom k štylizácii a k abstrakcii.
    Výstava mapuje na malom priestore komplexný pohľad obsahovej náplne programu štúdia odboru propagačná grafika a súčasne dokazuje vysokú úroveň zvládnutých kompetencií žiakov nielen v práci s grafickým programom CorelDraw X5, ale dokumentuje aj ich aktuálne výtvarné smerovanie a umelecký vkus.

Mgr. A. Raffáčová, SOŠ sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach